Kapacita doskového kondenzátoraKapacita doskového kondenzátora

Doskový kondenzátor sa skladá z dvoch kovových platní oddelených tenkou vrstvou dielektrika. Dosky nabijeme rovnako veľkými opačnými nábojmi. Tieto sa rozložia po ich povrchu zhruba rovnomerne s hustotami +s a -s. Ak je hrúbka dielektrika oveľa menšia ako rozmery dosiek, môžeme tieto považovať za nekonečne veľké a v zhode s časťou (8.1.9.1) pole medzi nimi za homogénne s intenzitou

kolmou na povrch dosiek. Napätie medzi doskami je

.

Ak plošný obsah každej z dosiek je S, potom náboj na kladnej doske je Q =sS.

Po dosadení do (8.4.1.1) je kapacita daná vzťahom

. (8.4.2.1)

Kapacita doskového kondenzátora je úmerná plošnému obsahu dosiek a nepriamo úmerná vzájomnej vzdialenosti dosiek.