Pravidlá na použitie Kirchoffových zákonovPravidlá na použitie Kirchoffových zákonov

Pri použití Kirchhoffových zákonov pri riešení elektrickej siete je dobré riadiť sa osvedčenými pravidlami, a to v tomto poradí:

  1. Označíme ľubovoľne smery prúdov vo vetvách. Ak po číselnom výpočte vyjde prúd vo vetve kladný, bol smer zvolený dobre. Ak vyjde prúd záporný, v skutočnosti prúd tečie opačným smerom ako ukazuje nakreslená šípka.
  2. Napíšeme rovnice podľa 1. Kirchhoffovho zákona pre všetky uzly okrem jedného.
  3. Označíme smery elektrických napätí zdrojov (od + k - svorke zdroja).
  4. Vyberieme si uzavreté slučky a zvolíme si smery ich obiehania. Počet slučiek musí byť taký, aby bol počet všetkých rovníc (napísaných podľa 1. a 2. Kirchhoffovho zákona) rovný počtu vetiev.
  5. Napíšeme rovnice podľa 2. Kirchhoffovho zákona. Ak prúd vo vetve má smer obiehania, bude +RI, ak má opačný smer ako je smer obiehania, bude -RI. Podobne bude +Uz, ak smer elektrického napätia zdroja je zhodný so smerom obiehania.
  6. Riešime lineárnu sústavu rovníc na písaných podľa Kirchhoffových zákonov.