Prevod hviezda -> trojuholníkPrevod hviezda -> trojuholník

Hviezda a trojuholník sú ekvivalentné vtedy, ak zdroj pripojený k tým istým svorkám dodáva ten istý prúd. Situácia je na obr. 9.5.5

Pre trojuholník máme podľa Ohmovho zákona

(a)

kde znak || označuje paralelné zapojenie rezistorov. Pre hviezdu

(b)

Prúdy musia byť rovnaké. Z rovnosti pravých strán (a) a (b) vyplýva

Takže prevodové vzorce trojuholník ® hviezda sú

Opačný prevod dostaneme z týchto rovníc, ak z nich vyjadríme R1, R2, R3.