MagnetostatikaMagnetostatika

Magnetostatika je vedné odvetvie, ktoré sa zaoberá štúdiom statického magnetického poľa a magnetických javov, ktoré súvisia s pôsobením (časovo) nemenného magnetického pola. Je to tiež náuka o vzájomných silových vplyvoch zmagnetizovaných telies v stave pokoja. Kým v elektrostatike sú statické náboje, v magnetostatike sú statické prúdy.

Potrebné vedomosti

Predpokladom úspešného štúdia magnetostatiky je dobre ovládať pojmy, veličiny a vzťahy elektrostatiky. Z matematiky je nevyhnutné ovládať základy vektorovej algebry, poznať Stokesovu a Gaussovu - Ostrogradského vetu pre krivkové, plošné a objemové integrály, vedieť aplikovať diferenciálny Hamiltonov operátor na skalárne i vektorové funkcie priestorových premenných (gradient skalárnej funkcie, divergencia vektorovej funkcie, rotácia vektorovej funkcie).


10    MAGNETOSTATIKA 
         RNDr. Igor Jančuška, PhD.