Magnetické pole a jeho prejavyMagnetické pole a jeho prejavy

Učebné ciele

Po naštudovaní podkapitoly by mal študent vedieť vymedziť pojem stacionárne magnetické (magnetostatické) pole, mal by poznať prejavy magnetického poľa. Mal by vedieť definovať fyzikálnu veličinu magnetická indukcia prostredníctvom Lorentzovej sily pôsobiacej na pohybujúci sa elektrický náboj v magnetickom poli. Študent by mal vedieť objasniť pojem magnetické indukčné čiary.

Kľúčové slová

Elektromagnetické pole, stacionárne magnetické pole, magnetická indukcia, Lorentzova sila, magnetické indukčné čiary.