Magnetické indukčné čiaryMagnetické indukčné čiary

V priestore s magnetickým poľom môžeme zostrojiť krivky, ktorých dotyčnice v každom bode sú rovnobežné s vektorom magnetickej indukcie B. V grafickom zobrazení sa na krivky nanášajú šípky udávajúce smer magnetickej indukcie B. Také krivky so šípkami nazývame magnetické indukčné čiary. V miestach s väčšou hustotou magnetických indukčných čiar je veľkosť B magnetickej indukcie B vyššia.

Kontrolné otázky

  1. Kde sa denno-denne stretávate s elektromagnetickým poľom?
  2. V akých miestach vzniká magnetické pole?
  3. V akých prípadoch nebude na elektrický náboj pôsobiť magnetická sila?
  4. Ako určíte magnetickú indukciu, ak na elektrický náboj nepôsobí magnetická sila?
  5. V akých prípadoch nebude na elektrický náboj pôsobiť Lorentzova sila?
  6. Ako vplýva zvyšovanie veľkosti magnetickej indukcie na polomer a na zdvih skrutkovice, po ktorej sa pohybuje nabitá častica?
  7. Čo je zdrojom stacionárneho magnetického poľa?
  8. Čo vyjadrujú magnetické indukčné čiary?

 
Úlohy

1. Smer rýchlosti protónu urýchleného z pokojového stavu napätím U=100 V zviera so smerom magnetickej indukcie veľkosti B = 100 mT uhol j =70°. Aký je polomer a stúpanie skrutkovice, po ktorej sa protón v homogénnom magnetickom poli pohybuje? Pokojová hmotnosť protónu je m=1,673.10-27 kg, náboj protónu je q=1,602.10-19 C. (r=13,58 mm, p=31,06 mm)

2. V oblasti priestoru je vytvorené homogénne elektrické pole s intenzitou veľkosti E=1 kV/m a homogénne magnetické pole s magnetickou indukciou veľkosti B= 10-2 T. Smer intenzity elektrického poľa E je kolmý na smer magnetickej indukcie B. V smere kolmom na oba vektory sa po priamke pohybuje protón. Aká je jeho rýchlosť? (v=105 m.s-1)

3. Aká je hmotnosť iónu s elektrickým nábojom q=1,602.10-19 C urýchleného z pokojového stavu napätím U = 1 kV, ak sa v komore hmotnostného spektrometra pohyboval po polkružnici s priemerom d = 1,5 m kolmo k magnetickej indukcii B v homogénnom magnetickom poli B =100 mT? (m=4,51.10-25 kg)