Ampérová silaAmpérová sila

Učebné ciele

Študent by mal po naštudovaní podkapitoly vedieť odvodiť v diferenciálnom (integrálnom) tvare vzťah pre Ampérovu silu, ktorou magnetické pole pôsobí na element prúdovodiča (prúdovodič). Mal by dokázať riešiť príklady pre priamy, resp. zakrivený vodič s elektrickým prúdom.

Kľúčové slová

Element prúdovodiča, prúdovodič, Ampérova sila, Flemingovo pravidlo ľavej ruky.