Magnetické pole v látkeMagnetické pole v látke

Učebné ciele

Študent by mal po preštudovaní podkapitoly vedieť odvodiť Ampérov zákon celkového prúdu. Mal by vedieť definovať magnetizáciu a intenzitu magnetického poľa vo vákuu a v látke. Mal by zaviesť pojmy magnetická susceptibilita a permeabilita. Študent by mal vedieť klasifikovať látky podľa magnetických vlastností (diamagnetické, paramagnetické, feromagnetické). Ďalej by mal vedieť objasniť pojmy hysterézna slučka, remanentná magnetická indukcia (remanencia), koercitívna intenzita magnetického poľa (koercitivita).

Kľúčové slová

Ampérov zákon celkového prúdu, magnetizácia, intenzita magnetického poľa, permeabilita, diamagnetizmus, paramagnetizmus, feromagnetizmus, hysteréza, remanencia, koercitivita.