Gaussova vetaGaussova veta

Učebné ciele

Študent by mal po preštudovaní podkapitoly vedieť definovať veličinu magnetický tok. Mal by vedieť formulovať Gaussovu vetu (zákon) pre magnetický tok cez uzavretú plochu. Mal by vedieť odvodiť hraničné podmienky pre rozhranie rôznych magnetík. Mal by vedieť formulovať Maxwellove rovnice pre magnetostatické pole. Študent by mal vedieť odôvodniť uzavretosť magnetických indukčných čiar a nežriedlovosť magnetického poľa.

Kľúčové slová

Magnetický tok, Gaussova veta pre magnetický tok, hraničné podmienky, Maxwellove rovnice.