Maxwellove rovniceMaxwellove rovnice

Učebné ciele

Študent by mal vedieť napísať Maxwellove rovnice v diferenciálnom aj integrálnom tvare, ako aj ich tvar vo vákuu. Mal by vedieť zdôvodniť, ktoré rovnice sa týkajú stacionárnych a ktoré časovo premenných polí. Mal by vedieť napísať a vysvetliť úplnú sadu rovníc vystihujúcich elektrické a magnetické javy vo vákuu a v prostredí, t.j. Maxwellove rovnice, materiálové vzťahy, Ohmov zákon, rovnicu kontinuity a hustotu energie elektromagnetického poľa.

Kľúčové slová

Maxwellove rovnice, materiálové vzťahy, rovnica kontinuity, Maxwellove rovnice vo vákuu, hustota energie elektromagnetického poľa