Youngov experiment – interaktívneYoungov experiment – interaktívne

Tento obrázok vám pomôže pochopiť podstatu interakcie svetla z dvoch bodových zdrojov - Youngov experiment. Pomocou posuvných bežcov možno nastaviť

  1. Rýchlosť simulácie – tento parameter nemá žiadny fyzikálny zmysel, prispôsobuje rýchlosť simulácie možnostiam počítača
  2. Jas – umožňuje meniť jas (intenzitu) vstupného signálu. Získané farby nezodpovedajú skutočným farbám.
  3. Rozlíšenie – väčšie rozlíšenie spomaľuje výpočet, ale umožňuje získať krajší obrázok.
  4. Frekvencia – fyzikálna veličina, mení frekvenciu vstupného signálu.
  5. Vzdialenosť zdrojov – fyzikálna veličina, mení geometrickú vzdialenosť zdrojov.
  6. Nastavenie fáze – mení vzájomnú fázu signálu zo zdrojov. V reálnom experimente nemožno jednoducho meniť.
  7. Vyváženie – mení pomer amplitúd jednotlivých zdrojov. V krajných polohách získame jeden bodový zdroj guľových vĺn.

Otočenie objektu v obrázku možno meniť pohybom myši v obrazovom poli.

Keď nastavíme nulovú vzdialenosť medzi zdrojmi a fázu posunieme do stredu poľa (zdroje sú v protifáze) v obrázku stratíme signál. Prečo?