Index lomuIndex lomu

Podiel rýchlosti svetla vo vákuu c a rýchlosti v danom prostredí v nazývame index lomu:

(12.10.1.)

Index lomu je bezrozmerná veličina, ktorá je vždy väčšia, ako jedna. V tabuľke sú uvedené indexy lomu pre niektoré substancie pri vlnovej dĺžke 589nm:

Substancia

Index lomu

Vodík

1.000132

Voda

1.333

Diamant

2.417

Index lomu pre žiadnu substanciu nie je vyšší ako 3.

Index lomu závisí od vlnovej dĺžky – tento jav nazývame disperzia. Na obrázku je znázornená závislosť indexu lomu kryštalického kremíku od vlnovej dĺžky dopadajúceho žiarenia.

Dôsledok disperzie je, že uhol lomu svetelného lúča na rozhraní dvoch substancií závisí od vlnovej dĺžky (farby) svetla. Na obrázku je znázornený vznik dúhy na dažďovej kvapke, ktorá vzniká vďaka disperzii: