Fotóny a vlnovo-korpuskulárny dualizmusFotóny a vlnovo-korpuskulárny dualizmus

Učebné ciele

Oboznámiť sa so základnými predstavami, experimentami a pojmami, potrebnými k objasneniu skutočnosti, že nielen fotón, ale i hmotné častice (korpuskule), ktoré sa pohybujú po určitých dráhach, sa za istých okolností môžu chovať a byť interpretované ako vlnenie, t.j. zaviesť vlno-častice.

Kľúčové slová

Youngov pokus, vlna pravdepodobnosti, hustota pravdepodobnosti výskytu, De Broglieho hypotéza, De Broglieho vlnová dĺžka.