Schrödingerova rovnicaSchrödingerova rovnica

Učebné ciele

Študent po preštudovaní nasledovnej časti by mal by vedieť definovať pojem operátora v kvantovej fyzike, základné operácie s operátormi a ich použitie v kvantovej fyzike; mal by vedieť vyjadriť vlnovú funkciu pre voľnú časticu. Na základe svojich znalostí by mal vedieť odvodiť základnú rovnicou kvantovej fyziky – Schrödingerovou rovnicou.. Taktiež študent by mal byť schopný vysvetliť a matematicky vyjadriť princíp neurčitosti a jeho súvislosť so súčasnou merateľnosťou fyzikálnych veličin, resp. s komutátorom operátorov daných fyzikálnych veličín.

Kľúčové slová

Operátor fyzikálnej veličiny, komutátor dvoch operátorov, vlastná funkcia operátora, vlastná hodnota operátora, Hamiltonov operátor celkovej energie, vlnová funkcia voľnej častice, časová Schrödingerova rovnica, stacionárna Schrödingerova rovnica, operátor zložky hybnosti, operátor kinetickej energie a potenciálnej energie, Heisenbergov princíp neurčitosti, súčasná meratelnosť fyzikálnych veličín.