Základné vlastnosti atómových jadierZákladné vlastnosti atómových jadier

Učebné ciele

Študent by mal vedieť popísať zloženie jadra a jeho základné parametre, mal by vedieť používať atómovú hmotnostnú jednotku, určiť či daný izotop je stabilný a mal by vedieť vypočítať väzbovú energiu jadra.

Kľúčové slová

Elektrón, protón, neutrón, nukleón, nuklid, izotop, polomer jadra, atómová hmotnostná jednotka, hmotnostný schodok, väzbová energia, stabilita jadier, magické čísla, jadrové sily, modely jadier.