PríkladyPríklady

14.1.1 Jadro atómu zlata ostreľujeme najprv a - časticami, v druhom prípade protónmi. Nech počiatočná kinetická energia ako a - častice, tak protónu je rovnaká. Porovnajte vzdialenosť dp, na ktorej sa vzhľadom na stred jadra zastaví protón so vzdialenosťou da, na ktorej sa zastaví a - častica – pri ich čelnej zrážke s jadrom Au. (da = 2 dp)

14.1.2 Experimentom sme zistili polomer jadra R = 6×10-15 m. Aké hmotnostné číslo má toto jadro? Ak ide o izotop telúru, koľko má tento nuklid neutrónov? Posúďte, či môže ísť o stabilný nuklid. (A=125, N=73)

14.1.3 Vypočítajte hustotu jadier a hustotu elektrického náboja jadier pre nuklidy: 64Cu, 235U ! (rQCu = 1×1025 C×m-3, rQU = 8,7×1024 C×m-3, rm = 2,3×1017 kg×m-3)

14.1.4 Vypočítajte čas (tzv. charakteristický jadrový čas) potrebný nato, aby neutrón s energiou rádovo MeV prekonal vzdialenosť rovnú priemeru jadra. Číselne vyjadrite pri energii neutrónu 2 MeV a uvažujte nuklid 120Sn! (t = 6 ×10-22 s)

14.1.5 Medaila z čistej medi 63Cu (ma = 62,9296 u) váži 5 g. Vypočítajte väzbovú energiu, teda energiu na uvoľnenie všetkých nukleónov! (2,6×1025 MeV)

14.1.6 Zistite, ktoré z nuklidov sú magické a ktoré sú dvojnásobne magické:

1H, 7Li, 84Kr, 120Sn, 122Sn, 132Sn, 98Cd, 198Au, 208Pb, 239Pu.