Jadrové reakcieJadrové reakcie

Učebné ciele

Študent by mal vedieť napísať všeobecnú schému jadrových reakcií a klasifikovať ich podľa rôznych kritérií. Študent by mal vedieť vypočítať úbytok ostreľujúcich častíc v terči a zapísať príklady transmutácií. Študent má vedieť princíp štiepnej reakcie a definovať podmienky riadenej reťazovej reakcie v jadrovom reaktore. Má vedieť vymenovať časti jadrového reaktoru.

Kľúčové slová

Jadrová reakcia, účinný prierez, fluencia, endoenergetické a exoenergetické reakcie, transmutácie, termojadrová reakcia, štiepenie, trieštenie, reťazová reakcia, riadená reťazová reakcia, jadrový reaktor, jadrová energia.