Využitie rádioaktivityVyužitie rádioaktivity

Vlastnosti rádionuklidov využívame v aktivačnej analýze. Ožiarením látky neutrónami vznikajú rádioizotopy a z ich energetického spektra skúmame zloženie látok.

V defektoskopii využívame rádioizotopy pri automatickej kontrole výrobkov a procesov výroby.

Sledovanie „značkovaných“ atómov sa využíva pri štúdiu chemických reakcií, v biológii a biochémii, v nukleárnej medicíne (značkový iód) na diagnostiku.

Rádioaktívne žiarenie sa tiež využíva v rádioterapii – pri ničení rakovinových buniek, ale aj napr. v potravinárstve na ničenie zárodkov podmieňujúcich kazenie potravín, pri sterilizačných procesoch.

Kontrolné otázky

 1. Čo sú to jadrové reakcie a aké je ich všeobecné vyjadrenie?
 2. Čo je to fluencia častíc a akú má jednotku?
 3. Čo vyjadruje účinný prierez jadrovej reakcie a akú má jednotku?
 4. Vymenujte niektoré účinné prierezy!
 5. Aký priebeh má absorbčný zákon?
 6. Ako je definovaný lineárny koeficient zoslabenia a akú má jednotku?
 7. Kedy hovoríme, že jadrová reakcia je endoenergetická a kedy exoenergetická?
 8. Uveďte príklad transmutácie!
 9. O akú jadrovú reakciu ide, keď povieme, že prebehla termojadrová reakcia?
 10. Čo je to štiepenie jadier?
 11. Čo je podmienkou vzniku reťazovej reakcie?
 12. Kedy vzniká trieštenie jadier?
 13. Na čo slúži jadrový reaktor?
 14. Aké sú hlavné časti jadrového reaktora?
 15. Akú funkciu má moderátor v jadrovom reaktore?
 16. Na čo slúži absorbátor v jadrovom reaktore?
 17. Čo sú to neutrónové jedy ?
 18. Prečo je rádioaktivita vyhorelých palivových článkov z jadrových reaktorov podstatne vyššia ako je rádioaktivita týchto článkov pri vstupe do reaktora?
 19. Vysvetlite, prečo je únik rádioaktívnych látok z jadrových elektrární až o dva rády nižší ako z klasických uholných elektrární?
 20. Obyvateľom v blízkosti jadrových elektrární sa rozdávajú v prípade úniku rádioaktívnych látok do ovzdušia tabletky jodidu draselného alebo iné jódové prípravky. Viete prečo?
 21. Viete vysvetliť, prečo rádioizotopy jódu, stroncia a cézia, patria k najnebezpečnejším izotopom, ktoré vznikajú pri jadrovom výbuchu?