PríkladyPríklady

14.3.1 Vypočítajte množstvo energie uvoľnenej pri dokonalom štiepení 1 kg čistého izotopu 235U. Využite údaje a výsledky z príkladu 14.3.2.1. (8,5×1013 J)

14.3.2 Koľko atómov obsahuje 1 kg čistého izotopu plutónia 239Pu? Koľko energie sa uvoľní ak sa rozštiepia všetky nuklidy daného množstva izotopu? Uvažujte priemernú hodnotu energie uvoľnenej pri štiepení Q = 180 MeV. (2,5×1024, 7,2×1013 J)

14.3.3 Mohutnosť bomby sa určuje pomocou veľkosti uvoľnenej energie a vyjadruje sa pomocou hmotnosti trinitrotoluenu (TNT), potrebnej na uvoľnenie rovnakej energie. Pritom jedna megatona TNT uvoľní energiu 2,6×1028 MeV. Vypočítajte mohutnosť jadrovej bomby, obsahujúcej 95 kg izotopu plutónia 239Pu, z ktorých sa bude pri výbuchu štiepiť 2,5 kg. (43,5 kt TNT)

14.3.4 Koľko rádionuklidov 235U musia neutróny rozštiepiť za sekundu, aby sa uvoľnila energia dávajúca výkon 1 W? (3×1010)

14.3.5 Pri štiepnej reakcii typu:

určte atómové a nukleónové číslo fragmentu Y a zistite o aký prvok ide.

14.3.6 Vypočítajte energiu uvoľnenú pri štiepení 98Mo na dva rovnaké fragmenty. Atómové hmotnosti sú: mMo = 97,90541 u, mSc = 48,95002 u. (5 MeV)