Interakcia žiarenia gama a nabitých častíc s látkouInterakcia žiarenia gama a nabitých častíc s látkou

Učebné ciele

Študent by mal vedieť definovať základné dozimetrické veličiny, stanoviť absorbované dávky a vysvetliť biologické účinky žiarenia. Mal by vedieť vymenovať jednotlivé zdroje ožiarenia a analyzovať ich podiel na celkovej radiačnej záťaži obyvateľstva.

Kľúčové slová

Absorbovaná d8vka, kerma, lineárny prenos energie, radiačný váhový faktor, tkanivový váhový faktor, ekvivalentná dávka, efektívna dávka, dávkový, resp. kermový príkon, úväzok ekvivalentnej, resp. efektívnej dávky, kozmogénne a terestriálne rádionuklidy, vonkajšie a vnútorné ožiarenie.