Uvodná stránka -» - Informačný servis www.eNOVINY.sk Domovská stránka -»
www.dashofer.sk

Aktuálne zmeny v legislatíve 2.10.2007
Nové vymeriavacie základy pre SZČO a zmeny, ktoré priniesla posledná novela zákona o sociálnom poistení  
Keďže od 1. októbra 2007 dochádza k zvýšeniu minimálnej mzdy, zmení sa od tohto dátumu aj výška minimálneho vymeriavacieho základu.

Pôvodné nariadenie  Vlády SR zo dňa 28. septembra 2006 č. 540/2006 Z. z. , kedy bola výška minimálnej mzdy zvýšená o sedemsto korún na 7 600 Sk za mesiac, alebo na 43,70 Sk za každú odpracovanú hodinu, sa ruší novým nariadením. Vláda SR na svojom rokovaní 19. septembra 2007 odsúhlasila novú minimálnu mzdu vo výške 8 100 Sk za mesiac, alebo 46,60 Sk za každú odpracovnú hodinu. Jej výška by sa nemala meniť až do 1. januára 2009. Vyplýva to z vládou schváleného návrhu nového zákona o minimálnej mzde koncom septembra. Ak by pri rokovaniach o úprave najnižších miezd nedospeli sociálni partneri k dohode v rámci tripartity, minimálna mzda by sa podľa návrhu nového Zákona o minimálnej mzde zvyšovala každoročne od 1. januára o mieru rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy na Slovensku. Podľa navrhovaného zákona by sa mala minimálna mzda zvýšiť podľa nových pravidiel až od 1. januára 2009. Minimálna mzda vo výške 8 100 Sk by preto mala na Slovensku zostať v platnosti od začiatku októbra tohto roka do konca budúceho roka, t.j. do 31. 12. 2007.

     Od prvého júla nastala zmena v platení poistného pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne. Od tohto obdobia sa pre túto kategóriu poistencov pravidelne každý rok mení výška vymeriavacieho základu v závislosti od dosiahnutých príjmov za posledné zdaňovacie obdobie. K druhej zmene v priebehu roka dochádza vtedy, ak sa zmení výška minimálnej mzdy, od ktorej sa odvíja minimálna výška vymeriavacieho základu. Nový vymeriavací základ sa po prvýkrát prejaví v odvodoch za mesiac júl. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré dosiahli v roku 2006 príjem vyšší ako 91 200 Sk, sú povinné od júla 2007 platiť poistné na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie (starobné a invalidné poistenie) a poistenie do rezervného fondu solidarity.

     Suma predstavuje 12-násobok minimálnej mzdy (12 x 7 600 Sk). Do 30. júna 2007 boli povinní platiť odvody do týchto poistných fondov všetky SZČO, ktorých príjem za rok 2005 bol vyšší ako 82 800 Sk. Príjmom na účely poistného sa pritom myslí príjem bez odpočítania výdavkov. Tie SZČO, ktoré do 30. júna 2007 nemuseli odvádzať poistné, ale táto povinnosť im vznikla od 1. júla 2007, pretože ich minuloročné príjmy presiahli hranicu 91 200 Sk, mali sa do 8. júla 2007 prihlásiť v Sociálnej poisťovni na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu. Naopak, tí podnikatelia a živnostníci, ktorých príjem alebo výnos uvedenú hranicu nepresiahol, musia sa odhlásiť z registra platiteľov poistného. Môžu sa však poistiť dobrovoľne.

     Dobrovoľne sa môžu poistiť aj SZČO, ktoré začali podnikať v roku 2007. Povinnosť platiť poistné od 1. júla 2007 im ale nevzniká. Dobrovoľné poistenie vzniká až dňom prihlásenia sa na dobrovoľné poistenie. To znamená, že najprv sa treba odhlásiť z povinného poistenia a potom prihlásiť na dobrovoľné poistenie.

Zdroj: www.etrend.sk

 Copyright © 1997-2007 by Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., Železničiarska 13, P.O. BOX 323, 814 99 Bratislava 1,
Tel.: + 421 - 2 - 33005555, Fax: + 421 - 2 - 33005550, E-mail: mailto:noviny@dashofer.sk?subject=WWW:

eNOVINY ISSN 1336-4014