Podstatou tzv. milionárskej dane zavedenej od roku 2007 je, že občan so základom dane za rok 2007 vyšším, ako 498 000 Sk si od základu dane nebude môcť odpočítať tzv. nezdaniteľnú čiastku v plnej výške (a to 95 616 Sk) ale nezdaniteľná čiastka sa mu bude krátiť o 25 halierov na každú korunu základu vyššieho ako 498 000 Sk.

Napríklad občan so základom dane 600 000 Sk si pri výpočte dane od základu dane neodpočíta 95 616 Sk (ako by urobil, keby nedošlo k zmene zákona) ale odpočíta si len 70 116 Sk. To v konečnom dôsledku znamená, že jeho daň bude o 4 845 Sk vyššia, ako by bola pred zavedením milionárskej dane.

Ako som už napísal vyššie, hranica základu dane, od ktorej sa znižuje nezdaniteľná čiastka, je 498 000 Sk ročne, tj. 41 500 Sk mesačne.

Čo to znamená v prípade zamestnanca.

V prípade zamestnanca je základ dane rovný hrubému príjmu, od ktorého sa odpočítajú odvody zamestnanca na zdravotné a sociálne poistenie.

Hranica hrubého príjmu zamestnanca, po ktorú sa nezdaniteľná čiastka nekráti, je presne 47 573 Sk mesačne, teda 570 876 Sk ročne.

Ak ste zamestnanec a platíte všetky odvody (nie ste dôchodca), tak pri sume hrubého príjmu 47 573 Sk sú vaše odvody nasledovné:

Zdravotné poistenie 4% = 1 903 Sk
Nemocenské poistenie 1,4% = 363 Sk (nemocenské sa platí z maxim.vym.základu 25 911 Sk)
Starobné poistenie 4% = 1 903 Sk
Invalidné poistenie 3% = 1 428 Sk
Poistenie v nezam. 1% = 476 Sk
Spolu všetky odvody = 6 073 Sk

Hrubá mzda znížená o odvody = Základ dane = 47 573 Sk - 6 073 Sk = 41 500 Sk

Na záver - ak sa vás to týka a práve ste začali rozmýšľať o tom, že sú mesiace, kedy máte odmeny a uvedenú hranicu prekročíte - nie je dôležité, či máte každý mesiac hrubý príjem do alebo nad 47 573 Sk. Ak chcete mať nezdaniteľnú čiastku v plnej výške, dôležité je, aby váš hrubý príjem za celý rok neprekročil sumu 570 876 Sk.