http://www.uft.sk/
  http://www.socpoist.sk/
  http://www.employment.gov.sk/
  http://www.ineko.sk/
  http://www.obcan.sk/

Kto a kedy sa môže zapojiť do 2. piliera

Ako sa rozhodnúť- skutočné príklady

Riziká a príležitosti nového dôchodkového systému

 
 
 

 

Viac informácií o novom
dôchodkovom systéme:

Bezplatná infolinka
0800 101 105

 
Odvody


Dôchodkové odvody sa platia každý mesiac a zahŕňajú:
 • odvody na starobné poistenie - z týchto odvodov (poistenia) vám v budúcnosti po splnení podmienok nároku bude Sociálna poisťovňa vyplácať starobný dôchodok z 1. piliera, predčasný starobný dôchodok z 1. piliera a v prípade vášho úmrtia bude vašim pozostalým vyplácať pozostalostné dôchodky (vdovský, vdovecký, sirotský). Zaplatené odvody Sociálna poisťovňa priebežne používa na vyplácanie takýchto starobných a pozostalostných dôchodkov súčasným dôchodcom.
 • odvody na invalidné poistenie - z týchto odvodov (poistenia) vám bude v prípade vzniku invalidity a pri splnení podmienok nároku Sociálna poisťovňa vyplácať invalidný dôchodok a v prípade vášho úmrtia bude vašim pozostalým vyplácať pozostalostné dôchodky (vdovský, vdovecký, sirotský). Zaplatené odvody Sociálna poisťovňa priebežne používa na vyplácanie takýchto invalidných a pozostalostných dôchodkov.
 • odvody do rezervného fondu solidarity.

Odvody sa vypočítavajú a platia z tzv. vymeriavacieho základu, ktorý sa zvyčajne rovná hrubému mesačnému príjmu občana.


Kto platí odvody

Ak ste zamestnanec:
 • menšiu časť dôchodkových odvodov platíte vy sám (konkrétne 7 % z vašej hrubej mzdy)
 • väcšiu časť dôchodkových odvodov platí váš zamestnávateľ (vo výške 21,75 % z vašej hrubej mzdy).

V praxi to funguje takto:
 • pri každej výplate vám zamestnávateľ strhne z vašej výplaty odvody vo výške 7 % z vašej hrubej mzdy
 • pridá k nim svoje peniaze vo výške 21,75 % z vašej hrubej mzdy
 • zamestnávateľ spoločne odvedie tieto odvody do Sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ teda za vás platí výraznú časť odvodov na váš budúci dôchodok zo svojich penazí bez toho, aby to malo vplyv na vašu mzdu.
 • v prípade, že váš zamestnávateľ odvody do Sociálnej poisťovne neplatí, nemusíte sa o svoj dôchodok obávať. Neplnenie povinnosti zamestnávateľa neovplyvní váš budúci nárok na dôchodok. Aj keď odvody neboli zaplatené, budete mať takéto obdobie riadne započítané ako obdobie poistenia a zohľadnené pri výpočte vášho dôchodku.

Ak ste SZČO (živnostník):
 • musíte platiť dôchodkové odvody len vtedy, ak váš hrubý príjem za predchádzajúci rok bol vyšší ako 12- násobok minimálnej mzdy na Slovensku. V tomto prípade si musíte svoje dôchodkové odvody sami vypočítať, zaplatiť a odviesť do Sociálnej poisťovne.
 • ak si však ako povinne poistená SZČO nebudete plniť odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni, nebude vám obdobie, počas ktorého ste nezaplatili odvody na dôchodkové poistenie, započítané ako obdobie poistenia. Toto obdobie sa vám započíta, až keď dlžné poistné zaplatíte.

Ak ste dobrovoľne poistená osoba:
 • svoje dôchodkové odvody si musíte vypočítať, zaplatiť a odviesť do Sociálnej poisťovne sami
 • aj v tomto prípade platí, že ak si odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni nesplníte, nebude vám toto obdobie hodnotené ako obdobie dôchodkového poistenia. Započíta sa až vtedy, ak dlžné odvody zaplatíte.

Ak ste vojak ZVS alebo ste na civilnej službe:
odvody za vás vypočítava, platí a odvádza do Sociálnej poisťovne štát.

Ak nepracujete a staráte sa o dieťa do 6. roku veku dieťaťa alebo do 7 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom):
 • odvody za vás vypočítava, platí a odvádza do Sociálnej poisťovne štát.

Ak ste poberateľom invalidného dôchodku:
 • odvody na starobné poistenie za vás vypočítava, platí a odvádza sama Sociálna poisťovňa.


Kto platí odvody na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne (1. pilier)
Životná situácia občana
Kto platí odvody do Sociálnej poisťovne (1. pilier)
osoba je zamestnaná
zamestnanec a jeho zamestnávateľ
osoba je SZČO a jej príjem za predchádzajúci rok bol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku
SZČO
osoba je SZČO a jej príjem za predchádzajúci rok nebol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku
nikto, ale môže si platiť sama ako dobrovoľne poistená osoba
nezamestnaný
nikto, ale môže si platiť sám ako dobrovoľne poistená osoba, a keď sa opäť zamestná, bude znova platiť odvody ako zamestnaný. Za obdobie nezamestnanosti si môže takáto osoba hocikedy v budúcnosti spätne doplatiť poistné na dôchodkové poistenie
občan vykonáva základnú vojenskú službu alebo civilnú službu
štát
rodič sa stará o dieťa do 6. roku veku dieťaťa a nie je zamestnaný ani SZČO , ktorej ročný príjem za predchádzajúci rok bol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku
štát
študent na strednej alebo vysokej škole
odvody na starobné dôchodky nikto, ale môže si platiť sám ako dobrovoľne poistená osoba alebo hocikedy v budúcnosti má možnosť si za toto obdobie spätne doplatiť poistné na dôchodkové poistenie
poberatel invalidného dôchodku
Sociálna poisťovňa
poberatel invalidného dôchodku, ktorý je zároveň zamestnaný
Sociálna poisťovňa a zároveň zamestnanec a aj jeho zamestnávateľ
poberatel invalidného dôchodku, ktorý je zároveň SZČO, ktorej príjem za predchádzajúci rok bol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku
Sociálna poisťovňa aj občan sám
poberateľ invalidného dôchodku, ktorý je zároveň SZČO, ktorej príjem za predchádzajúci rok nebol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku
Sociálna poisťovňa
poberatel materského, rodičovského príspevku, ak nevykonáva zárobkovú činnosť, poberateľ ošetrovného
nikto, ale táto doba sa občanovi započítava do obdobia poistenia
obdobie dočasnej PN
nikto, ale táto doba sa občanovi započítava do obdobia poistenia
dobrovoľne poistená osoba v Sociálnej poisťovni (musí mať minimálne 16 rokov)
dobrovoľne poistená osoba
poberatel starobného dôchodku
nikto
poberatel starobného dôchodku, ktorý zároveň pracuje
zamestnanec (dôchodca) aj jeho zamestnávateľ (za tohto poberateľa dôchodku)
poberatel starobného dôchodku, ktorý je zároveň SZČO, ktorej príjem za predchádzajúci rok nebol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku
SZČO – poberatel dôchodku
poberatel starobného dôchodku, ktorý je zároveň SZČO, ktorej príjem za predchádzajúci rok nebol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku
nikto


Vymeriavací základ

Dôchodkové odvody do Sociálnej poisťovne (1. pilier) sa vypočítavajú a platia z vymeriavacieho základu. Výška vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie môže byť najviac 3-násobok priemernej mzdy na Slovensku (priemerná mzda na Slovensku v roku 2003 bola vo výške 14 365 Sk, t. j. maximálna výška vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie v roku 2004 je cca 43 000 Sk). Pomer vymeriavacieho základu občana v danom roku k priemernej mzde na Slovensku v danom roku určuje výšku osobného mzdového bodu za daný rok.

Platiteľ odvodov do Sociálnej poisťovne (1. pilier)
Výška vymeriavacieho základu, z ktorého sa platia odvody do Sociálnej poisťovne (1. pilier)
zamestnanec a jeho zamestnávateľ
hrubá mzda zamestnanca, maximálne však 3-násobok priemernej mzdy na Slovensku
SZČO
polovica 1/12 jej daňového základu za predchádzajúci rok, maximálne však 3-násobok priemernej mzdy na Slovensku
dobrovoľne poistená osoba (nad 16 rokov)
ňou určená suma, najmenej však minimálna mzda na Slovensku a najviac 3-násobok priemernej mzdy na Slovensku
štát za osobu, ktorá nepracuje a stará sa o dieťa a nie je zamestnaná ani SZČO, ktorej príjem za predchádzajúci kalendárny rok bol vyšší ako 12- násobok minimálnej mzdy na Slovensku
60 % z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku
štát za občana, ktorý vykonáva základnú vojenskú službu alebo je na civilnej službe
70 % z priemernej mesačnej mzdy na Slovensku
Sociálna poisťovňa za občana, ktorý poberá invalidný dôchodok
priemerný plat občana pred vznikom invalidity


Štruktúra a výška odvodov

Dôchodkové odvody majú svoju presnú štruktúru a treba ich platiť v presnej, zákonom stanovenej výške, t. j. nesmie sa platiť ani viac, ani menej ako stanovené percentá z vymeriavacieho základu Nový dôchodkový systém zvýhodnuje rodiny s deťmi, lebo za každé nezaopatrené dieťa si jeden zo zamestnaných rodičov môže znížiť odvody o 0,5 % bez toho, aby to malo nejaký vplyv na jeho budúci starobný dôchodok.

Štruktúra a percentuálna výška dôchodkových odvodov do 1. piliera (Sociálna poisťovňa) sa od 1. januára 2005 zmení, takže v nasledujúcich tabuľkách je stanovená výška odvodov do 31. decembra 2004 a od 1. januára  2005.

Štruktúra a výška odvodov do Sociálnej poisťovne (1. pilier) do 31.  decembra  2004
 
Platca odvodov do Sociálnej poisťovne
Výška odvodov (stanovená ako % z vymeriavacieho základu)
zamestnanec*
zamestnávateľ
(za svojho zamestnanca)
SZČO
(živnostník)
dobrovoľne
poistená osoba
štát
(za vojakov a rodičov, ktorí nepracujú a starajú sa o dieťa)
Sociálna poisťovňa
(za invalidných dôchodcov)
Odvody na starobné poistenie
0 – 4 %
(podľa počtu detí)
16 %
20 %
20 %
20 %
20 %
Odvody na invalidné poistenie**
3 %
3 %
6 %
6 %
6 %
0 %
Odvody do rezervného fondu solidarity
2,75 %
2,75 %
2,75 %
0 %
0 %
3 – 7 %
(podľa počtu detí)
21,7 5%
       
Dôchodkové odvody spolu
24,75 – 28,75 %
(podľa počtu detí)
28,75 %
28,75 %
26 %
20 %

* Odvody na starobné poistenie sú vo výške 4 % z vymeriavacieho základu, no tieto odvody si môže jeden zo zamestnaných rodičov znížiť o 0,5 % za každé nezaopatrené dieťa. Takže napr. ak má občan 2 nezaopatrené deti, bude do Sociálnej poisťovne platiť odvody na starobné poistenie namiesto 4 % len 3 % z vymeriavacieho základu.

** Poistné na invalidné poistenie neplatí občan (poistenec), ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ani občan (poistenec), ktorý je dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok a ten občan (poistenec), ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Ak je takáto osoba zamestnancom, poistné na invalidné poistenie neplatí ani jej zamestnávateľ.Štruktúra a výška odvodov do Sociálnej poisťovne (1. pilier) od 1. januára 2005
 
Platca odvodov do Sociálnej poisťovne
Výška odvodov (stanovená ako % z vymeriavacieho základu)
zamestnanec*
zamestnávateľ
(za svojho zamestnanca)
SZČO
(živnostník)
dobrovoľne
poistená osoba
štát
(za vojakov a rodičov, ktorí nepracujú a starajú sa o dieťa)
Sociálna poisťovňa
(za invalidných dôchodcov)
Odvody na starobné poistenie
0 – 4 %
(podľa počtu detí)
14 %
18 %
18 %
18 %
18 %
Odvody na invalidné poistenie**
3 %
3 %
6 \%
6 %
6 %
0 %
Odvody do rezervného fondu solidarity
4,75 %
4,75 %
4,75 %
2 %
0 %
3 – 7 %
(podľa počtu detí)
21,7 5%
       
Dôchodkové odvody spolu
24,75 – 28,75 %
(podľa počtu detí)
28,75 %
28,75 %
26 %
18 %

* Odvody na starobné poistenie sú vo výške 4 % z vymeriavacieho základu, no tieto odvody si môže jeden zo zamestnaných rodičov znížiť o 0,5 % za každé nezaopatrené dieťa. Takže napr. ak má občan 2 nezaopatrené deti, bude do Sociálnej poisťovne platiť odvody na starobné poistenie namiesto 4 % len 3 % z vymeriavacieho základu.

** Poistné na invalidné poistenie neplatí občan (poistenec), ktorý má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, ani občan (poistenec), ktorý je dôchodkovo poistený po splnení podmienok nároku na starobný dôchodok, a ten občan (poistenec), ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok. Ak je takáto osoba zamestnancom, poistné na invalidné poistenie neplatí ani jej zamestnávateľ.
Skutočné príklady

Príklad 1: Pán Ivan je zamestnaný v súkromnej firme a má hrubú mesačnú mzdu 15 000 Sk. Má 2 nezaopatrené deti. Aké dôchodkové odvody platí Ivan a jeho zamestnávateľ v roku 2005?

Ivan aj jeho zamestnávateľ platia dôchodkové odvody z vymeriavacieho základu, ktorý sa rovná Ivanovej hrubej mzde, čo je 15 000 Sk.

Zamestnávateľ platí (zo svojich peňazí, nad rámec Ivanovej mzdy, Ivanovej výplatnej pásky sa to nedotkne):
 • odvody na starobné poistenie = 14 % z 15 000 Sk = 0,14 x 15 000 Sk = 2 100 Sk
 • odvody na invalidné poistenie = 3 % z 15 000 Sk = 0,03 x 15 000 Sk = 450 Sk
 • odvody do rezervného fondu solidarity = 4,75 % z 15 000 Sk = 0,0475 x 15 000 Sk = 712,50 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 21,75 % z 15 000 Sk = 3 262, 50 Sk


Ivan platí (zo svojej hrubej mzdy, má to vyznačené na výplatnej páske):
 • odvody na starobné poistenie = 4 % z 15 000 Sk = 0,04 x 15 000 Sk = 600 Sk
 • odvody na invalidné poistenie = 3 % z 15 000 Sk = 0,03 x 15 000 Sk = 450 Sk

Ivan platí odvody spolu = 7 % z 15 000 Sk = 1 050 Sk


Zamestnávateľ platí odvody spolu = 21,75 % z 15 000 Sk = 3 262, 50 Sk
Ivan platí odvody spolu = 7 % z 15 000 Sk = 1 050 Sk

Odvody spolu = 28,75 % z 15 000 Sk = 4 312,50 Sk


Ivan, kedže je zamestnaným rodičom, si môže uplatniť aj zníženie odvodov na starobné poistenie o 0,5 % za každé dieťa. Zníženie odvodov si môže uplatniť len jeden z pracujúcich rodičov, pričom sa oplatí viac rodičovi s vyšším platom. Ak si teda Ivan uplatní tento nárok (a jeho zamestnaná manželka nie), bude Ivan platiť:
 • odvody na starobné poistenie = 3 % z 15 000 Sk (namiesto 4 %)= 0,03 x 15 000 Sk = 450 Sk
 • odvody na invalidné poistenie = 3 % z 15 000 Sk = 0,03 x 15 000 Sk = 450 Sk

Ivan platí odvody spolu = 6 % z 15 000 Sk = 900 Sk


Zamestnávateľ platí odvody spolu = 21,75 % z 15 000 Sk = 3 262, 50 Sk
Ivan platí zo odvody spolu = 6 % z 15 000 Sk = 900 Sk

Odvody spolu = 27,75 % z 15 000 Sk = 4 162,50 Sk

Príklad 2: Pani Martina poberá invalidný dôchodok zo Sociálnej poisťovne a zároveň pracuje za mzdu 15 000 Sk. Má 1 nezaopatrené dieťa. Aké dôchodkové odvody platí Martina a jej zamestnávateľ v roku 2005?

Tu sú v zásade 2 možnosti:
2a) Ak Martina poberá invalidný dôchodok a má zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, platí odvody na starobné poistenie a jej zamestnávateľ platí odvody na starobné poistenie a odvody do rezervného fondu solidarity. Vymeriavacím základom pre platenie odvodov je hrubá mzda, čo je 15 000 Sk.

Zamestnávateľ platí (zo svojich peňazí, nad rámec Martininej mzdy, Martininej výplatnej pásky sa to nedotkne):
 • odvody na starobné poistenie = 14 % z 15 000 Sk = 0,14 x 15 000 Sk = 2 100 Sk
 • odvody do rezervného fondu solidarity = 4,75 % z 15 000 Sk = 0,0475 x 15 000 Sk = 712,50 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 18,75 % z 15 000 Sk = 2 812, 50 Sk

Martina platí (zo svojej hrubej mzdy, má to vyznačené na výplatnej páske):
 • odvody na starobné poistenie = 4 % z 15 000 Sk = 0,04 x 15 000 Sk = 600 Sk

Martina platí odvody spolu = 4 % z 15 000 Sk = 600 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 18,75 % z 15 000 Sk = 2 812, 50 Sk
Martina platí odvody spolu = 4 % z 15 000 Sk = 1 050 Sk

Odvody spolu = 22,75 % z 15 000 Sk = 3 412,50 Sk


2b) Ak Martina poberá invalidný dôchodok a má zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť v rozpätí 41 % - 70 %, platí, ako keby bola normálnym zamestnancom, teda platí všetky odvody. Vymeriavacím základom pre platenie odvodov je hrubá mzda.

Zamestnávateľ platí
(zo svojich peňazí, nad rámec Martininej mzdy, Martininej výplatnej pásky sa to nedotkne:

 • odvody na starobné poistenie = 14 % z 15 000 Sk = 0,14 x 15 000 Sk = 2 100 Sk
 • odvody na invalidné poistenie = 3 % z 15 000 Sk = 0,03 x 15 000 Sk = 450 Sk
 • odvody do rezervného fondu solidarity = 4,75 % z 15 000 Sk = 0,0475 x 15 000 Sk = 712,50 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 21,75 % z 15 000 Sk = 3 262,50 Sk

Martina platí (zo svojej hrubej mzdy, má to vyznačené na výplatnej páske):
 • odvody na starobné poistenie = 4 % z 15 000 Sk = 0,04 x 15 000 Sk = 600 Sk
 • odvody na invalidné poistenie = 3 % z 15 000 Sk = 0,03 x 15 000 Sk = 450 Sk

Martina platí odvody spolu = 7 % z 15 000 Sk = 1 050 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 21,75 % z 15 000 Sk = 3 262,50 Sk
Martina platí zo odvody spolu = 7 % z 15 000 Sk = 1 050 Sk

Odvody spolu = 28,75 % z 15 000 Sk = 4 312,50 Sk

Zníženie sadzby odvodov na starobné poistenie za nezaopatrené dieťa si pani Martina neuplatnila, lebo túto možnosť využil jej manžel vo svojom zamestnaní.

Príklad 3: Pani Ilona poberá starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne a zároveň pracuje za mzdu 15 000 Sk. Aké dôchodkové odvody platí Ilona a jej zamestnávateľ v roku 2005?

Pani Ilona aj jej zamestnávateľ platia len odvody na starobné poistenie, jej zamestnávateľ platí odvody aj do rezervného fondu solidarity. Odvody na invalidné poistenie neplatí ani pani Ilona, ani jej zamestnávateľ. Vymeriavacím základom pre platenie odvodov je hrubá mzda, čo je 15 000 Sk.

Zamestnávateľ platí (zo svojich peňazí, nad rámec Iloninej mzdy, Iloninej výplatnej pásky sa to nedotkne):

 • odvody na starobné poistenie = 14 % z 15 000 Sk = 0,14 x 15 000 Sk = 2 100 Sk
 • odvody do rezervného fondu solidarity = 4,75 % z 15 000 Sk = 0,0475 x 15 000 Sk = 712,50 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 18,75 % z 15 000 Sk = 2 812, 50 Sk

Ilona platí (zo svojej hrubej mzdy, má to vyznačené na výplatnej páske):
 • odvody na starobné poistenie = 4 % z 15 000 Sk = 0,04 x 15 000 Sk = 600 Sk

Ilona platí odvody spolu = 4 % z 15 000 Sk = 600 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 18,75 % z 15 000 Sk = 2 812, 50 Sk
Ilona platí odvody spolu = 4 % z 15 000 Sk = 600Sk

Odvody spolu = 22,75 % z 15 000 Sk = 3 412,50 Sk

Príklad 4: Pani Gabika už splnila podmienky nároku na starobný dôchodok, ale o starobný dôchodok ešte nepožiadala a stále pracuje za mzdu 15 000 Sk. Aké dôchodkové odvody platí Gabika a jej zamestnávateľ v roku 2005?

Pani Gabika a jej zamestnávateľ platia len odvody na starobné poistenie, zamestnávateľ platí aj odvody do rezervného fondu solidarity. Odvody na invalidné poistenie pani Gabika ani jej zamestnávateľ neplatia. Vymeriavacím základom pre platenie odvodov je hrubá mzda, čo je 15 000 Sk.

Zamestnávateľ platí (zo svojich peňazí, nad rámec Gabikinej mzdy, Gabikinej výplatnej pásky sa to nedotkne):

 • odvody na starobné poistenie = 14 % z 15 000 Sk = 0,14 x 15 000 Sk = 2 100 Sk
 • odvody do rezervného fondu solidarity = 4,75 % z 15 000 Sk = 0,0475 x 15 000 Sk = 712,50 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 18,75 % z 15 000 Sk = 2 812, 50 Sk

Gabika platí (zo svojej hrubej mzdy, má to vyznačené na výplatnej páske):
 • odvody na starobné poistenie = 4 % z 15 000 Sk = 0,04 x 15 000 Sk = 600 Sk

Gabika platí zo odvody spolu = 4 % z 15 000 Sk = 600 Sk

Zamestnávateľ platí odvody spolu = 18,75 % z 15 000 Sk = 2 812, 50 Sk
Gabika platí odvody spolu = 4 % z 15 000 Sk = 600 Sk

Odvody spolu = 22,75 % z 15 000 Sk = 3 412,50 Sk


 
© MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR, 2004 • PRÁVNE INFO • SPRÁVCA WEBOVEJ STRÁNKY