Dôležité telefónne čísla

02/52 920 139
      52 920 147
      52 920 148
      52 963 232
      52 926 825
informácie o dôchodkoch
0800 123 123
informácie o dôchodkoch zdarma
02/592 48 111, 112
ústredňa
02/592 48 930
      592 48 931
informácie o starobnom dôchodkovom sporení
Úvod > Klienti a poistenie > Poistné > Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2008

Tabuľka platenia poistného od 1. januára 2008

  Nemocenské poistenie Dôchodkové poistenie Poistenie v nezam. Garančné poistenie Úrazové postenie Rezervný fond Spolu
Starobné Invalidné
Zamestnanec Sadzba poistného 1,4% **** 4% 3% ** 1% ***Minimálny VMZ 1) 8 100 Sk 8 100 Sk 8 100 Sk 8 100 SkSuma poistného 114 Sk 324 Sk 243 Sk 81 Sk


762 Sk
Maximálny VMZ 2) 28 142 Sk 75 044 Sk 75 044 Sk 75 044 SkSuma poistného 394 Sk 3 002 Sk 2 252 Sk 751 Sk


6 399 Sk
Zamestnávateľ Sadzba poistného 1,4% **** 14% 3% ** 1% *** 0,25% * 0,8% 6) 4,75%
Minimálny VMZ 1) 8 100 Sk 8 100 Sk 8 100 Sk 8 100 Sk 8 100 Sk
8 100 Sk
Suma poistného 114 Sk 1 134 Sk 243 Sk 81 Sk 21 Sk 65 Sk 385 Sk 2 043 Sk
Maximálny VMZ 2) 28 142 Sk 75 044 Sk 75 044 Sk 75 044 Sk 28 142 Sk
75 044 Sk
Suma poistného 394 Sk 10 507 Sk 2 252 Sk 751 Sk 71 Sk
3 565 Sk 17 540 Sk
Povinne poistená SZČO 3) Sadzba poistného 4,4% **** 18% 6% **


4,75%
Minimálny VMZ 1) 8 100 Sk 8 100 Sk 8 100 Sk


8 100 Sk
Suma poistného 357 Sk 1 458 Sk 486 Sk


385 Sk 2 686 Sk
Maximálny VMZ 2) 28 142 Sk 75 044 Sk 75 044 Sk


75 044 Sk
Suma poistného 1 239 Sk 13 508 Sk 4 503 Sk


3 565 Sk 22 815 Sk
Dobrovoľne poistená osoba 4) Sadzba poistného 4,4% 18% 6% ** 2% ***

4,75%
Minimálny VMZ 1) 8 100 Sk 8 100 Sk 8 100 Sk 8 100 Sk

8 100 Sk
Suma poistného 357 Sk 1 458 Sk 486 Sk 162 Sk

385 Sk 2 848 Sk
Maximálny VMZ 2) 28 142 Sk 75 044 Sk 75 044 Sk 75 044 Sk

75 044 Sk
Suma poistného 1 239 Sk 13 508 Sk 4 503 Sk 1 501 Sk

3 565 Sk 24 316 Sk
Štát Sadzba poistného
18% 6%


2%
Sociálna poisťovňa Sadzba poistného
18%


Za poberateľov invalidných dôchodkov a za poberateľov úrazovej renty


1) minimálny vymeriavací základ = minimálna mzda od 1. októbra 2007 (8 100 Sk)
2) maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2008:
- nemocenské poistenie, garančné poistenie = 1,5 x priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2006 (1,5 x 18 761 Sk), t.j. 28 142 Sk;
- dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond solidarity = 4 x priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2006 (4 x 18 761 Sk), t.j. 75 044 Sk
3) od 1. júla 2007 vzniká povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie tým samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých príjem (bez odpočítania výdavkov) bol za rok 2006 vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy (12 x 7 600), teda vyšší ako 91 200 Sk; poistenie v nezamestnanosti je pre SZČO iba dobrovoľné
4) dobrovoľne poistená osoba si vymeriavací základ v zákonom stanovených hraniciach určuje sama a môže si vybrať všetky druhy poistenia alebo len jedno z nich; pokiaľ si platí dobrovoľne dôchodkové poistenie je povinná platiť aj poistné do rezervného fondu solidarity
5) štát platil do 31. júla 2006 poistné na dôchodkové poistenie a do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu, ktorá sa osobne a celodenne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do siedmich rokov veku – od 1. augusta 2006 štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti; za fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR najdlhšie do 18 rokov jeho veku a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti; za fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok za opatrovanie v rozsahu najviac 12 rokov a podala prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tohto opatrovania
6) k celkovým sumám je potrebné pripočítať aj poistné na úrazové poistenie, ktoré sa vypočíta zo skutočného vymeriavacieho základu zamestnanca; do 31. 12. 2009 platí sadzba 0,8% z neho

* zamestnávateľ zamestnávajúci fyzické osoby v pracovnom pomere a na základe dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru

** invalidné poistenie neplatí:

  • poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku,
  • a zamestnávateľ za tohto zamestnanca

*** poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na:

  1. štátneho zamestnanca, prokurátora, hasiča a záchranára v služobnom pomere, občanov SR uvedených pod poznámkou č. 5), fyzickú osobu vo výkone väzby a fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce, s výnimkou fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon iných prospešných prác (§29a ods.1 zákona č.59/1965 Zb. v znení zákona č. 451/2002 Z. z.)
  2. fyzickú osobu, ktorej bol priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %

Poznámka: Suma poistného sa na jednotlivé druhy poistenia a poistného do rezervného fondu solidarity určuje z vymeriavacieho
základu vždy samostatne. Jednotlivé sumy poistného sa zaokrúhľujú na celé slovenské koruny nahor.