Informácie

Prihlásenie

Prihlásenie:
Heslo:

Návrh ZmluvyNávrh Zmluvy

ZMLUVA
o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 
uzatvorená podľa Zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vlastníkmi bytov a nebytových priestorov na
 
Majerníkovej  ul. 1, 1A, 3A a Matejkovej ul.5/A v Bratislave.
 
Zoznam vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ich podpisy, ako aj zoznam zakladajúcich vlastníkov bytov spolu s ich podpismi je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Podpísaní vlastníci uzatvorili túto zmluvu o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
 
Článok I.
Úvodné ustanovenia
Za účelom zabezpečenia správy domu sa zmluvné strany rozhodli založiť spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len spoločenstvo) pre bytový dom v Bratislave, číslo súpisne 3479, na Majerníkova 1, 1/A, 3/A a Matejkova 5/A.
 
Článok II.
Spoločenstvo je právnickou osobou a zapisuje sa do registra združení vedenom Krajským úradom v Bratislave.
 
 
Článok III.
Názov a sídlo spoločenstva
1)      Názov spoločenstva je : M@M spoločenstvo
2)      Sídlo spoločenstva je na Majerníkovej ulici 1.
3)      Orgány spoločenstva sú :
a)      Zhromaždenie vlastníkov
b)      Predseda spoločenstva
c)      Rada spoločenstva
 
Článok IV.
Zhromaždenie vlastníkov
1)      Zhromaždenie vlastníkov je najvyšším orgánom spoločenstva.
2)      Členmi spoločenstva vlastníkov sú všetci vlastníci bytov alebo nebytových priestorov v dome.
3)      Zhromaždenie vlastníkov sa koná podľa potreby, najmenej raz za rok.
4)      Zhromaždenie vlastníkov zvoláva rada, ktorá je povinná miesto, termín a program rokovania oznámiť na nástenkách v jednotlivých vchodoch alebo vchodových dverách v každom vchode najmenej 10 dní pred dňom konania zhromaždenia vlastníkov.
5)      Predseda spoločenstva je povinný zvolať zhromaždenie vlastníkov ak :
a)      o to požiada najmenej ¼ vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome,
b)      o to požiadajú aspoň dvaja členovia rady.
6)      Ak v prípade uvedenom v odseku 5) predseda spoločenstva nezvolá zhromaždenie vlastníkov do 14 dní od doručenia oznámenia, môže zhromaždenie vlastníkov zvolať ktorýkoľvek vlastník bytu, nebytového priestoru, alebo člen rady.
7)      Na rokovaniach zhromaždenia vlastníkov sa zúčastňuje každý jeho člen osobne, alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu (podpis splnomocniteľa musí byť úradne overený).
8)      Predseda spoločenstva podáva na každom zhromaždení vlastníkov na schválenie :
a)      správu o stave hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv,
b)      správu o stave hospodárenia s prostriedkami majetku spoločenstva
c)      správu o menovitých podlžnostiach vlastníkov bytov a nájomníkov na úhradách :
·        za plnenie a služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru,
·        do fondu prevádzky, údržby a opráv
·        príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov na správu domu
9)      Zhromaždenie vlastníkov rozhoduje o veciach, ktoré patria do jeho pôsobnosti hlasovaním.
10) Za každý byt alebo nebytový priestor v dome má člen zhromaždenia vlastníkov jeden hlas. Členovia, ktorí sú spoluvlastníkmi bytu alebo nebytových priestoru, majú spolu jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor.
11) Na prijatie rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených. Rozhodnutie zhromaždenia vlastníkov sa prijíma uznesením.
12) Ak zhromaždenie vlastníkov rozhoduje o úvere a zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome, o zmene formy výkonu správy a o zmluve o spoločenstve, na schválenie je potrebný súhlas 2/3 väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
13)  Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa nadpolovičná väčšina hlasov alebo dohoda nedosiahne, môže sa ktorýkoľvek vlastník bytu alebo nebytového priestoru obrátiť na súd, aby o veci rozhodol.
14) O každom rokovaní spoločenstva vlastníkov zapisovateľ vyhotoví písomnú zápisnicu, ktorú podpisuje predseda spoločenstva a zapisovateľ. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, plnomocenstvá a prípadné iné písomné dokumenty, ktoré boli predmetom rokovania zhromaždenia vlastníkov.
15) Zápisnicu spolu s prílohami doručí zapisovateľ predsedovi spoločenstva a členom rady. Predseda spoločenstva zverejní zápisnicu na vývesnej tabuli v každom dome po dobu 7 dní. Vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí o to požiadajú je predseda spoločenstva povinný predložiť zápisnicu k nahliadnutiu.
16) Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia vlastníkov patrí :
a)      voľba a odvolanie predsedu spoločenstva,
b)      voľba a odvolanie členov rady,
c)      určenie výšky odmeny predsedu spoločenstva a rady,
d)      rozhodovať o spôsobe správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, spoločného príslušenstva domu a pozemku,
e)      schvaľovanie plánu tvorby a použitie prostriedkov fondu prevádzky a údržby a opráv na príslušný kalendárny rok,
f)        prerokovanie a schvaľovanie správy o činnosti a hospodárení spoločenstva
g)      určenie výšky príspevkov na majetok spoločenstva,
h)      rozhodovanie o nakladaní s majetkom spoločenstva v prípadoch uvedených v čl. IX odsek 7),
i)        rozhodovanie o prevzatí úverov
j)        udeľovanie súhlasu na prevod vlastníctva nebytového priestoru v dome v prípadoch uvedených v § 16 ods. 4 Zákona NR SR č. 182/1993 Zb., v znení neskorších predpisov,
k)      udeľovanie súhlasu na prenájom nebytových priestorov vzniknutých pre klasifikovaním zo spoločných priestorov,
l)        rozhodovanie o zmene tejto zmluvy,
m)    rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia vlastníkov zverí táto zmluva alebo rozhodnutie zhromaždenia vlastníkov,
n)      obhospodarovanie záložného práva na byt,
o)      rozhodovanie o zrušení spoločenstva a o uzavretí zmluvy o výkone správy.
 
Článok V.
Predseda spoločenstva
1)      Štatutárnym orgánom spoločenstva je predseda spoločenstva (ďalej len „predseda“).
2)      Predseda koná v mene spoločenstva navonok vo všetkých veciach. Z právnych úkonov predsedu je zaviazané spoločenstvo.
3)      Práva a povinnosti predsedu spoločenstva sú určené zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a touto zmluvou. Predseda samostatne koná v tých veciach spoločenstva, ktoré nie sú vyhradené zhromaždeniu vlastníkov, na rozhodnutie ktorých ho zhromaždenie vlastníkov poverilo a vo veciach, ktoré sú mu zverené touto zmluvou. O svojich rozhodnutiach podáva správy zhromaždeniu vlastníkov, ktorému sa za svoju činnosť zodpovedá.
4)      Rozsah oprávnení predsedu môže byť rozhodnutím zhromaždenia vlastníkov obmedzený.
5)      Predseda spoločenstva po predchádzajúcom prerokovaní v rade predkladá na schválenie zhromaždeniu vlastníkov 1 x ročne, najneskôr do konca novembra návrh plánu tvorby a použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv na nasledujúci kalendárny rok (ďalej len „návrh rozpočtu“), do ktorého je povinný zaradiť aj pravidelné prehliadky vyhradených technických zariadení podľa osobitných predpisov.
6)      Predseda spoločenstva po predchádzajúcom prerokovaní predkladá na schválenie zhromaždeniu vlastníkov 1 x ročne do konca februára :
a)      správu o vyúčtovaní úhrad za plnenie a služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a s prevádzkou domu za celý dom,
b)      správu o plnení plánu tvorby a použití prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv v minulom kalendárnom roku,
c)      správu o plnení plánu tvorby a použití mesačného príspevku na majetok spoločenstva (prevádzkové náklady spoločenstva) v minulom kalendárnom roku,
d)      ročnú účtovnú závierku spoločenstva za minulý rok.
7)      Predseda spoločenstva je povinný zabezpečiť súdne vymáhanie plnenia finančných povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak podlžnosti za jeden byt presiahnu 10 000 Sk tri mesiace po splatnosti, pričom vlastník nie je ochotný sa dohodnúť na splátkovom kalendári trvajúcom maximálne 1 rok. To isté platí, ak podlžnosti za jeden byt presiahnu 10 000 Sk tri mesiace po splatnosti a ďalej rastú.
8)      Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje v určenom rozsahu ním poverený zástupca.
9)      Predsedu volí zhromaždenie vlastníkov z radov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na obdobie 3 rokov.
10) Predsedu môže zhromaždenie vlastníkov kedykoľvek odvolať.
11) Predseda môže zo svojej funkcie odstúpiť. Túto skutočnosť je povinný oznámiť zhromaždeniu vlastníkov, ktoré môže za tým účelom zvolať. Výkon jeho funkcie končí dňom, keď odstúpenie prerokovalo, alebo malo prerokovať zhromaždenie vlastníkov a dňom písomného odovzdania funkcie predsedu spoločenstva.
12) Zmluvné strany sa dohodli, že predsedom spoločenstva v prvom funkčnom období je
p. Marian Weber, bytom Matejkova 5/A, 841 05 Bratislava,
číslo občianskeho preukazu SL 271593.
 
Článok VI.
Rada
1)      Rada je kontrolným orgánom spoločenstva.
2)      Rada sa skladá z piatich členov. Ich počet môže meniť spoločenstvo vlastníkov.
3)      Práva a povinnosti členov rady sú dané zákonom č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov a touto zmluvou.
4)      Členov rady volí a odvoláva zhromaždenie vlastníkov na obdobie 3 rokov. Jej členom nesmie byť predseda spoločenstva.
5)      Člen rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Odstúpenie oznámi písomne predsedovi spoločenstva. Predseda spoločenstva môže v takomto prípade dočasne poveriť niektorého z vlastníkov bytov, alebo nebytových priestorov členstvom v rade. Toto dočasné poverenie platí len do obdobia najbližšieho zhromaždenia vlastníkov. Nového člena rady volí zhromaždenie vlastníkov nadpolovičnou väčšinou prítomných vlastníkov na zhromaždení vlastníkov.
6)      Rada má nasledovné povinnosti :
a)      kontrolovať činnosť spoločenstva a predsedu spoločenstva,
b)      vyjadrovať sa k návrhu plánu použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv a jeho zmenám,
c)      vyjadrovať sa k použitiu prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv,
d)      podávať zhromaždeniu vlastníkov písomné stanovisko k správam predsedu spoločenstva uvedených v čl. IV odsek 8) a v čl. V odseky 5) a 6),
e)      podávať zhromaždeniu vlastníkov správy o kontrolnej činnosti a navrhovať opatrenia na odstránenie zistených závad.
7)      Zasadanie rady sa koná spravidla raz za mesiac. Zasadanie sa zvoláva na podnet aspoň dvoch členov rady. Na platné rozhodnutie rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov rady.
8)      Zmluvné strany sa dohodli, že členmi rady budú v prvom funkčnom období :
1) p. Ing. Ján Stupka – Majerníkova 1
2) p. MVDr. Ján Líška – Matejkova 5/A
3) p. Ing. Kornel Hegedűs – Majerníkova 3A
4) p. Ing. David Doležal – Majerníkova 1/A
5) p. Mgr. Tomáš Vanya – Majerníkova 1/A
 
 
Článok VII.
Práva a povinnosti spoločenstva, spôsob správa spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, spoločného príslušenstva domu a pozemku
1)      Spoločenstvo zabezpečuje prevádzku domu, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, spoločného príslušenstva domu a pozemku v rozsahu uvedenom v tejto zmluve.
2)      Spoločenstvo vykonáva správu dodávateľským spôsobom, alebo ak je to hospodárnejšie, vlastnými pracovníkmi, ktorých môže prijať do pracovného pomeru.
3)      Spoločenstvo je povinné :
a)      starať sa o údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, spoločného príslušenstva domu a pozemku v rozsahu podľa rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov a v súlade s osobitnými právnymi predpismi (napr. predpisy o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, stavebný zákon, a i.),
b)      zabezpečovať poskytovanie služieb – plnení spojených s užívaním bytov :
·        dodávku vody z verejnej vodovodnej siete
·        odvádzanie odpadových vôd splaškových a dažďových
·        osvetlenie spoločných priestorov v dome
·        poistenie domu ako stavby
·        odvoz smetí
·        ďalšie služby, na ktorých sa uznesie zhromaždenie vlastníkov, ak nebudú v rozpore s touto zmluvou.
 
Článok VIII.
Práva a povinnosti vlastníkov bytov v dome
1)      Práva a povinnosti vlastníkov bytov v dome sú určené zákonom č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov a touto zmluvou. Ak tento zákon neustanovuje inak, na úpravu práv a povinností sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
2)      Na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv sú vlastníci povinní najmä :
a)      uhrádzať mesačné preddavky za plnenie a služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a s prevádzkou domu,
b)      uhrádzať mesačné preddavky na fond prevádzky, údržby a opráv,
c)      uhrádzať mesačný príspevok na správu spoločenstva (prevádzkové náklady spoločenstva).
Platby uvedené v tomto odseku sú vlastníci povinní poukazovať bankovým prevodom na účet spoločenstva mesačne tak, aby boli pripísané najneskôr do 20. kalendárneho dňa každého mesiaca vopred.
3)      V prípade omeškania je vlastník bytu alebo nebytového priestoru zaplatiť spoločenstvu poplatok z omeškania vo výške 0,2 percenta z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania, najmenej však 50 Sk za každý i začatý mesiac omeškania.
4)      Vlastník bytu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť spoločenstvu nájom, podnájom, prechod alebo prevod bytu inej osobe a ďalšie skutočnosti vplývajúce na určenie výšky úhrady za plnenie spojené s užívaním bytu.
5)      Vlastník bytu nemôže vykonať úpravy bytu ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu alebo menil vzhľad domu bez predchádzajúceho súhlasu spoločenstva. Požiadavky na úpravy je povinný vopred prerokovať s predsedom spoločenstva. Okrem získania súhlasu treba v prípadoch ustanovených stavebným zákonom splniť podmienky výkonu stavebných prác určených týmto zákonom.
6)      Vlastník bytu je povinný zmenu účelu bytu na iný účel ako na bývanie oznámiť zhromaždeniu vlastníkov.
 
Článok IX.
Majetkové pomery spoločenstva
 
1)      Spoločenstvo vlastní majetok, ktorý sa tvorí z :
a)      príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov na správu domu,
b)      príjmov získaných z majetkových sankcií,
c)      výnosov z činnosti spoločenstva.
2)      Spoločenstvo nemôže nadobúdať do vlastníctva byty, nebytové priestory alebo iný nehnuteľný majetok.
 
3)      Majetok spoločenstva sa použije podľa rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov na :
a)      zabezpečenie činnosti spoločenstva (administratívne potreby, pracovné a údržbárske priestory a pod.),
b)      zabezpečenie opráv, údržby a prevádzky spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, spoločného príslušenstva domu a pozemku,
c)      odmenu predsedu spoločenstva a rady,
d)      ďalšie účely, na ktorých sa uznesie zhromaždenie spoločenstva.
4)      S majetkom spoločenstva hospodári predseda spoločenstva podľa zásad schválených zhromaždením vlastníkov.
5)      Predseda spoločenstva môže samostatne nakladať s prostriedkami v majetku spoločenstva do výšky 20 000 Sk v jednotlivom prípade.
6)      Predchádzajúci písomný súhlas rady predseda potrebuje, ak vynaložené finančné prostriedky prevýšia v jednotlivom prípade sumu uvedenú v odseku 5) a súčasne neprevýšia hodnotu 50 000 Sk.
7)      Predchádzajúci súhlas zhromaždenia vlastníkov predseda potrebuje, ak vynaložené finančné prostriedky prevýšia v jednotlivom prípade sumu uvedenú v odseku 6).
8)      Výšku príspevkov vlastníkov bytov a nebytových priestorov na správu domu určuje zhromaždenie vlastníkov do 31.decembra na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka.
 
Článok X.
Spôsob a oprávnenia hospodárenia s fondom prevádzky, údržby a opráv
1)      Vlastníci bytov a nebytových priestorov vytvárajú fond prevádzky, údržby a opráv (ďalej len „fond“). Výšku príspevkov vlastníkov do fondu určuje zhromaždenie vlastníkov na návrh predsedu spoločenstva každoročne do 31.decembra na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka.
2)      Fond slúži na úhradu činností spojených s prevádzkou domu a na zabezpečenie údržby a opráv, prípadne zlepšení spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, spoločného príslušenstva domu a pozemku.
3)      Prostriedky fondu nie sú určené na prevádzku, údržbu a opravu bytov, ich príslušenstva, ich zariadenia a ich vybavenia. Toto je povinný financovať majiteľ bytu samostatne.
4)      Prostriedky fondu určené na prevádzku domu a prostriedky určené na údržbu a opravy, prípadne zlepšenie spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, spoločného príslušenstva domu a pozemku sa vedú na osobitnom podúčte oddelene od :
a)      preddavku na úhradu za plnenie a služby, poskytovanie ktorých je spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, ktoré sa vedú na osobitnom podúčte,
b)      majetku spoločenstva, od prostriedkov, ktoré platia vlastníci ako príspevky na správu domu, ktoré sa taktiež vedú na osobitnom podúčte.
c)      Zhromaždenie vlastníkov do 31.decembra schváli rozpočet na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka a zásady jeho čerpania.
d)      S prostriedkami fondu hospodári predseda spoločenstva podľa schváleného rozpočtu a zásad schválených zhromaždením vlastníkov.
5)      Bez súhlasu vlastníkov môže predseda rozhodnúť o použití prostriedkov fondu do výšky 50 000 Sk výlučne na zamedzenie vzniku havárie alebo odstránenie dôsledkov havárie. O použití prostriedkov na tento účel podá predseda spoločenstva správu na najbližšom zhromaždení vlastníkov.
 
Článok XI.
Prevádzka domov a bytov
1)      Výška mesačného preddavku na úhradu za plnenie a služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru vypočíta predseda spoločenstva (alebo ním poverený člen) vlastníkov jednotlivých bytov alebo nebytových priestorov. Pri výpočtoch vychádza zo skutočných nákladov vyúčtovaných za predchádzajúci roka nákladov predpokladaných na nasledujúci rok.
2)      Zmeniť výšku mesačných preddavkov možno len ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych alebo cenových predpisov, zo zmeny rozsahu poskytovaných plnení – služieb, alebo ak sa na zmene uznesie zhromaždenie vlastníkov,
3)      Predseda spoločenstva uhradí z prostriedkov spoločenstva určených na úhrady za plnenie a služby spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru náklady za energie, vodu a odvoz a likvidáciu odpadov bez súhlasu zhromaždenia vlastníkov.
4)      Skutočné náklady za poskytnuté plnenie a služby spojené s užívaním bytu, alebo nebytového priestoru budú rozúčtované na jednotlivé byty, resp. nebytové priestory takto :
a)      podľa nameraných hodnôt za :
·        dodávku studenej vody podľa bytových vodomerov s koeficientom podľa hlavného vodomeru studenej vody
·        odvod odpadových vôd splaškových podľa vypočítanej dodávky studenej vody
c)      podľa priemerného počtu bývajúcich osôb za :
·        osvetlenie spoločných priestorov domu
·        odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu
d)      podľa spoluvlastníckeho podielu za :
·        poistenie domu
·        odvod zrážkovej vody
e)      rovnakým dielom za :
·        výkon správy
 
4)      Rozúčtovanie všetkých nákladov za predchádzajúci kalendárny rok vykoná predseda spoločenstva do dvoch mesiacov od zistenia skutočných nákladov za poskytnuté plnenia, najneskôr do 31. mája. Do tohto termínu je predseda povinný doručiť vyúčtovanie vlastníkom jednotlivých bytov.
5)      Vyúčtovaním zistený nedoplatok je vlastník povinný uhradiť na bankový účet spoločenstva do 15-tich dní odo dňa doručenia vyúčtovania. V tej istej lehote je povinný predseda spoločenstva zabezpečiť vlastníkovi vrátenie preplatku zisteného vyúčtovaním na účet vlastníka.
6)      Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní so splnením povinností podľa odseku 5) je povinná zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 0,2 percenta z dlžnej sumy za každý kalendárny deň omeškania, najmenej však 50 Sk za každý i začatý mesiac omeškania.
 
Článok XII.
Opravy a údržba domu
1)      Na údržbu a opravy, prípadne zlepšenie spoločných častí, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, spoločného príslušenstva domu a pozemku prispievajú vlastníci do fondu mesačnými preddavkami, ktorých výška sa určí sadzbou na spoluvlastnícky podiel podľa rozhodnutia zhromaždenia vlastníkov. Súčasťou fondu sú úroky z peňažných prostriedkov vedených na účte spoločenstva, dotácie, prípadne iné príspevky.
2)      Prostriedky fondu uvedené v odseku 1) môžu byť použité len na financovanie opráv a údržby, prípadne na investície, na vykonaní ktorých sa uznieslo zhromaždenie vlastníkov.
3)      Prostriedky fondu nepoužité v príslušnom kalendárnom roku sa vlastníkom nevracajú, ale prechádzajú do nasledujúceho roka.
 
Článok XIII.
Zánik spoločenstva
1)      O zrušení spoločenstva rozhoduje výlučne zhromaždenie vlastníkov.
2)      Na zrušenie spoločenstva je potrebný súhlas aspoň 2/3 vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
3)      Spoločenstvo nie je možné zrušiť, ak nie je ku dňu zrušenia uzavretá zmluva o výkone správy.
4)      Pred zánikom spoločenstva sa vykoná jeho likvidácia. Likvidátora zvolí zhromaždenie vlastníkov.
5)      Nepoužité prostriedky fondu sa prevedú na účet nového správcu domu.
6)      Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra združení. K tomuto dátumu sa uzatvorí účtovná evidencia spoločenstva.
 
Článok XIV.
Záverečné ustanovenia
1)      Účastníkmi tejto zmluvy sa stanú aj ďalší vlastníci bytov, ktorí k zmluve pristúpia vyhlásením o pristúpení, ako aj vlastníci, ktorí nadobudnú byt, resp. nebytový priestor dedením, alebo rozhodnutím štátneho orgánu a k zmluve pristúpia samostatným písomným vyhlásením doručeným predsedovi spoločenstva. Zoznam ďalších účastníkov tejto zmluvy, ktorí k nej pristúpili na strane nadobúdateľa svojím vyhlásením, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
2)      Pri prevode alebo prechode vlastníctva bytu (nebytového priestoru) nový vlastník do 15 dní od prevodu alebo prechodu vlastníctva písomne oznámi predsedovi spoločenstva vyhlásenie o vstupe do spoločenstva.
3)      Spoločenstvo sa môže združiť s ďalším spoločenstvom vlastníkov bytov a vytvoriť združenie spoločenstiev vlastníkov. Na takéto rozhodnutie je potrebný 2/3 súhlas vlastníkov všetkých bytov a nebytových priestorov.
4)      Všetky úhrady spoločenstva nad 1 500 Sk musia byť realizované výlučne bezhotovostným bankovým prevodom.
5)      Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania 2/3 väčšinou vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
6)      Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočne a slobodnej vôli, ju podpísali.
 
V Bratislave, dňa 20.11.2007