Informácie

Hľadanie

Hydrostatický tlakHydrostatický tlak

Majme kvapalinu hustoty r v nádobe podľa obr. 5.1.2.1. Jediná objemová sila je gravitačná sila. Je orientovaná v zápornom smere osi z. Zložky intenzity tejto sily sú E= E= 0, Ez = – g. Po dosadení do rovníc ( 5.1.1.4 a-c), za použitia vzťahu f = r E,  dostávame:
 
 
Vynásobme tieto rovnice postupne dx, dy, dz a sčítajme ich. Dostávame:
 
        (5.1.2.1)
 
kde
 
 
je úplný diferenciál tlaku.
 

V rovnici (5.1.2.1) môžeme separovať premenné a integrovať ju:       
 
        (5.1.2.2)
 
Po integrácii potom:
 
 
Nech tlak na hladine je vonkajší atmosférický tlak p2 = pA  a (h2 - h1) = h je výška kvapaliny nad daným miestom. Potom pre celkový tlak vo vnútri kvapaliny dostávame:
 
        (5.1.2.3)
 
Člen r g h  predstavuje hydrostatický tlak. Je to tlak, ktorý v dôsledku tiažovej sily vytvára stĺpec kvapaliny výšky h.
Ten istý výsledok získame veľmi ľahko z rovnice (5.1.1.7). Platí
 
 
potenciál homogénneho gravitačného poľa j  = g h, a teda
 
 
Ak označíme p1 = ph2h1 = h  a p2 = pA  dostávame
 
 
 
Príklad 5.1.2.1 
Aká sila je potrebná na zdvihnutie priehradky (obr.5.1.2.2), ktorá je pod tlakom vody? Hmotnosť priehradky je m = 200 kg, jej šírka b = 4 m, hĺbka vody  h = 2 m a faktor trenia priehradky o opory je m  = 0,3.
 
 

Riešenie
Pohybová rovnica má tvar:   m a = F + G + T , kde  F = F j  je hľadaná sila, G = mg (–j)  je tiažová sila, T = m  Fp (–j)  je sila trenia, ktorá je úmerná tlakovej sile Fp vody na priehradku. Pri rovnomernom pohybe musí platiť:
 
 
Tlak pôsobiaci na priehradku závisí od hĺbky  y  podľa vzťahu:    
 
p = pA+ r g y.
 
Vyjadrime najprv tlak na elementárnu plôšku   dS = b dy , teda na body nachádzajúce sa v rovnakej hĺbke  y  pod hladinou: p = pA+r g y – pA  (atmosférický tlak pôsobí na stenu z obidvoch strán). Pre tlakovú silu na túto plôšku dostaneme:   
 
     
Integráciou dostaneme celkovú tlakovú silu na bočnú stenu:
 
 
Celková sila potrebná na zodvihnutie priehradky bude:
 
              
Pri dvíhaní sa bude táto sila z tejto maximálnej hodnoty postupne zmenšovať, pretože sa bude zmenšovať tlaková sila.