Informácie

Hľadanie

Tepelné kapacity plynovTepelné kapacity plynov

Ak dodáme plynu teplo bez toho aby sa mohol rozpínať (nádoba je pevná), potom všetko dodané teplo sa premení na prírastok vnútornej energie. Vezmeme 1 mól plynu, potom z (7.1.5) dostaneme vnútornú energiu 1 mólu ako NA násobok strednej kinetickej energie jednej častice plynu
 
 
Molárna tepelná kapacita CV  pri konštantnom objeme je definovaná ako množstvo tepla DQ, ktoré treba 1 mólu plynu dodať, aby sa jeho teplota zvýšila o 1 K. Mól plynu sa teda zohreje z teploty T na teplotu (T+1). Prírastok vnútornej energie bude
 
        (7.1.12)
 
 
Určíme teraz molárnu tepelnú kapacitu Cp . Podľa definície je to množstvo tepla, ktoré treba dodať jednému mólu plynu pri konštantnom tlaku, aby sa jeho teplota zvýšila o 1 K. Použitím Mayerovho vzťahu  Cp = CV + R  dostaneme
 
                (7.1.13)
 
Namiesto k jednému molu môžeme vzťahovať tepelné kapacity k jednotke hmotnosti, čím dostaneme hmotnostné tepelné kapacity. Poissonova konštanta je definovaná ako pomer
 
        (7.1.14)
 
ktorý závisí len od počtu stupňov voľnosti. Číselná hodnota tejto konštanty sa dosť dobre zhoduje s nameranými výsledkami, čo potvrdzuje, že teoretické predpoklady, z ktorých sme až doteraz vychádzali, boli v zásade správne. Experiment však ukázal, že hodnota g závisí od teploty a od stavby molekuly zložitejším spôsobom ako to udáva (7.1.14). Teoreticky zdôvodniť rozdiely hodnôt molárnych tepelných kapacít získaných experimentálne sa nepodarilo v rámci klasickej kinetickej teórie.
 
 
Príklad 7.1.5.2 
V pevnej nádobe s objemom 1 m3 je kyslík s teplotou 27 °C a tlakom 105 Pa. Plynu sme dodali teplo
5 000 J. Vypočítajte teplotu a tlak po ohriatí.
 
Riešenie
Objem plynu sa nemení, preto (pozri § 7.1.3, vzťah (a), kde  mN je hmotnosť plynu)
 
 
Pre dvojatómovú molekulu kyslíka je i = 5. Hmotnosť plynu  m a hmotnosť 1 mólu m sú vypočítané v príklade 7.1.4.1. Z tejto rovnice dostaneme
 
 
Po dosadení číselných hodnôt bude nová teplota 34,7 °C. Zo stavovej rovnice pre izochorický dej máme vzťah (7.1.11), odkiaľ
 
 
 

Kontrolné otázky

  1. Trojatómová molekula má hmotnosť m a strednú kvadratickú rýchlosť vk. Aká energia pripadá na jeden stupeň voľnosti, ak je teplota plynu T?
  2. V nádobe ohrejeme plyn raz pri konštantnom tlaku a pokus znovu zopakujeme pri konštantnom objeme. Zakaždým plynu dodáme rovnaké množstvo tepla. V ktorom prípade bude konečná teplota plynu vyššia?