Tlak plynu v guľovej nádobeTlak plynu v guľovej nádobe

Odvodenie vzťahu ak je plyn v guľovej nádobe
Predstavme si, že častica plynu lieta pozdĺž priemeru gule. Pri každom náraze pôsobí na stenu impulz sily
 
 
(úvaha je ako v § 7.1.1). Za dobu Dt častica nalieta dráhu n.Dt a pritom vykoná
 
 
nárazov. Súčet jednotlivých impulzov sily (pochádzajúcich priamo z nárazov na stenu) za čas Dt bude sa rovnať impulzu strednej sily
 
 
Rôzne častice môžu mať rôzne rýchlosti, a preto vypočítame strednú silu ako priemer
 
 
V rovnici je N počet častíc v nádobe a
 
  
je stredná kvadratická rýchlosť. Na plôšku
 
 
(dW je elementárny priestorový uhol, pod ktorým vidno plôšku dS zo stredu gule) dopadá takouto rýchlosťou (už predpokladáme akési ustrednené častice s rovnakými rýchlosťami vk) dN častíc, kde
 
 
Dopadajúce častice pôsobia na plôšku dS  silou
 
 
ktorá spôsobuje tlak
 
 
 Počet častíc v nádobe je súčin ich koncentrácie a objemu nádoby
 
 
 Po dosadení do posledného vzťahu dostávame