Odvodenie vzťahu účinnosti Carnotovho cykluOdvodenie vzťahu účinnosti Carnotovho cyklu

Úpravu rovníc 7.2.5.8 až 7.2.5.11 môžeme uskutočniť aj takýmto postupom. Najskôr vynásobíme vzájomne ľavé a pravé strany rovníc a vzniknutú rovnicu zjednodušíme:
 
 
 
Rovnicu vynásobíme výrazom
 
 
a dostávame
 
 
Ďalšou úpravou zlomkov v rovnici získame jej nasledujúce tvary
 
 
 
Vidíme, že posledný vzťaz tohoto postupu úprav sa zhoduje so vzťahom 7.2.5.13, z čoho  potom rovnakým spôsobom, ako v predchádzajúcom postupe, vyplýva vzťah 7.2.5.14 .