Elektrostatické poleElektrostatické pole

Elektromagnetizmus je popri mechanike (v širšom slova zmysle i náuke o teple) druhým základným pilierom klasickej fyziky. Napriek zdanlivej jednoduchosti popisu základných javov elektrostatiky treba si uvedomiť, že je to výsledok pozorovaní v priebehu mnohých storočí. Vysvetlenie týchto javov nie je vôbec samozrejmé. Je rovnako možné, že by sa to dalo urobiť aj iným spôsobom. Nie je napríklad možné priamo zodpovedať otázku, čo je to elektrický náboj. Preto sa obmedzujeme len na popis jeho vlastností. Treba si uvedomiť, že popis takej „jednoduchej“ elementárnej častice ako je elektrón sa dotýka základných problémov modernej fyziky. Jeho model hmotného bodu nesúceho náboj je vhodný len pre klasickú fyziku. V javoch spadajúcich do oblasti kvantovej mechaniky elektrón ako lokalizovaný hmotný bod je popísaný úplne iným modelom.

Potrebné vedomosti

Na zvládnutie tejto kapitoly je potrebné dobre ovládať základné pojmy a zákony z mechaniky a základy vektorového počtu:
Pojem sily, zákon akcie a reakcie, pojem práce, pojem vektora, sčítanie vektorov, skalárny súčin dvoch vektorov, vektorový súčin dvoch vektorov, derivácia skalárnej funkcie viacerých premenných (parciálna derivácia, diferenciálny prírastok funkcie pri posunutí), operátor nabla, gradient funkcie viacerých premenných, divergencia vektorovej funkcie, rotácia vektorovej funkcie


8    ELEKTORSTATICKÉ POLE 
       Doc. RNDr. Juraj Dillinger, CSc., RNDr. Soňa Halúsková