Sily medzi nabitými telesami v dielektrikuSily medzi nabitými telesami v dielektriku

Obr. 8.3.1.1

Elektrické pôsobenie nabitých guličiek vo vákuu a dielektriku

Urobme jednoduchý pokus. Dve malé nabité vodivé guličky zavesme v jednom bode na dlhé nite (Obr.8.3.1.1). V rovnovážnom stave je nastolená rovnováha síl pôsobiacich na každú z guličiek: sily tiažovej Fg, ťažnej Ft a elektrickej F0. Z uhla rozstupu nití j možno uvažovať o veľkosti elektrickej sily. Vložme teraz pri nezmenenom náboji guličky do dielektrického prostredia, napr. do oleja. Aj keď uvážime, že výsledná sila v zvislom smere poklesla o vztlakovú silu, zmenu uhla j sa dá vysvetliť len tak, že v dielektriku voľné náboje (nabité malé guličky) na seba pôsobia inými, menšími silami F. Ak označíme intenzitu elektrického poľa vytvoreného v svojom okolí nábojmi E0, a intenzitu poľa v dielektriku E, potom z jej definície vyplýva, že poklesla rovnako ako elektrická sila. Táto zmena bude závisieť od voľby dielektrika. Ak zavedieme konštantu er , ktorá charakterizuje dielektrikum a jej význam popíšeme ďalej, potom platí:

. (8.3.1.1)

Túto zmenu možno vysvetliť len ak si bližšie rozoberieme štruktúru, elektrické vlastnosti dielektrika.