Dipól vo vonkajšom elektrickom poliDipól vo vonkajšom elektrickom poli

V homogénnom elektrickom poli pôsobí na elektrický dipól dvojica síl, ktorej moment sa dá podľa obr. 8.3.2.1 vyjadriť vektorovým súčinom

Obr. 8.3.2.1

Elektrický dipól v homogénnom elektrickom poli

, (8.3.2.1)

kde Q je kladný náboj elektrického dipólu, l je polohový vektor kladného náboja vzhľadom na záporný náboj a E je intenzita vonkajšieho homogénneho elektrického poľa, p je elektrický moment dipólu. Elektrické pole stáča elektrický dipól tak, aby jeho moment nadobudol smer elektrického poľa. Stabilný je stav, keď elektrický moment dipólu je súhlasne orientovaný s intenzitou elektrického poľa: Postavenie dipólu v orientácii opačnej k elektrickému poľu predstavuje labilnú polohu, z ktorej už malým pootočením sa voľný dipól preklápa do polohy stabilnej.

Elementárna práca dA elektrického poľa pri jeho pootočení o uhol dj je daná vzťahom

a celková práca pri preklopení dipólu z labilnej do stabilnej polohy

.

Túto práca vykoná pole napr. pri otočení dipólu v striedavom elektrickom poli.

Elektrický dipól, ktorý tvoria náboje pružne viazané, okrem zmeny orientácie p stáčaním do smeru poľa, mení i svoju veľkosť zmenou dĺžky l.