Elektrický prúdElektrický prúd

Elektrické siete sú tvorené zo spojovacích vodičov a súčiastok (rezistorov, kondenzátorov, cievok, diód, tranzistorov, ... ), ktoré sú medzi sebou pospájané rôznym spôsobom tak, aby plnili rôzne úlohy, sú základom takmer všetkých elektrických zariadení. Aby sme neskôr mohli pochopiť činnosť týchto zariadení, musíme si osvojiť základné pojmy ako sú elektrický prúd, zdroj elektrického napätia, odpor a vzťahy medzi týmito veličinami. V tejto kapitole sa budeme venovať stacionárnym (časovo nepremenným) veličinám a na konci preberieme prechodové javy v RC obvode.

Potrebné vedomosti

Na zvládnutie tejto kapitoly je potrebné mať preštudované použitie základných rovníc elektrostatického poľa, ovládať základy dynamiky hmotného bodu, poznať vetu Gaussa-Ostrogradského z vektorovej analýzy a vedieť riešiť jednoduché integrály a diferenciálne rovnice.


9    ELEKTRICKÝ PRÚD
       Doc. Ing. Igor Štubňa, CSc.