Získanie pomeru e/mZískanie pomeru e/m

Pokus Tolmana a Stewarta – získanie pomeru e/m

Tento zotrvačný pohyb elektrónov trvá dovtedy, kým sa kinetická energia elektrónov nepremení na teplo Q. Prírastok tepla je

kde R je celkový odpor obvodu. Úbytok kinetickej energie jedného elektrónu je

kde v je rýchlosť elektrónu (ktorá klesá od počiatočnej obvodovej rýchlosti závitu k nule). Počet elektrónov v cievke je nlS, kde n je koncentrácia elektrónov v materiále drôtu, l je dĺžka drôtu v cievke a S je prierez drôtu. Celkový úbytok kinetickej energie elektrónov bude

Za prúd si dosadíme i = jS = env.S a dostaneme

čo zintegrujeme

a po ďalšej úprave

Na pravej strane sú v pokuse merané veličiny. Pomer e/m vyšiel 1,55.1011 C/kg, t.j. veľmi blízky hodnote, ktorá sa získala z merania pohybu elektrónu v magnetickom poli vo vákuu. Pre drôty z iných kovov vyšli číselné hodnoty len o málo sa líšiace od uvedenej. Týmto pokusom sa potvrdilo, že elektrický prúd v kovoch je spôsobený pohybom voľných elektrónov.