Výkon elektrického prúduVýkon elektrického prúdu

Klasická elektrónová teória predpokladá, že kinetická energia, ktorú nadobudnú elektróny na úseku voľnej dráhy v dôsledku pôsobenia sily elektrického poľa, sa premení pri zrážkach elektrónov s mriežkou kovu na teplo. Pri stacionárnom prúde bude množstvo tepla odovzdávané mriežke v rovnováhe s energiou, ktorú dodáva elektrónom práca síl elektrického poľa. Ak vypočítame túto dodávanú energiu v jednotke objemu a za jednotku času, dostaneme

Keď tento výsledok upravíme pomocou vzťahu pre prúdovú hustotu j = sE a zavedieme vektorové veličiny, dostaneme vzťah , čo je Jouleov zákon v diferenciálnom tvare (9.1.10). Pomocou mikroskopickej klasickej elektrónovej teórie sme získali závery, ktoré potvrdzujú experimentálne získané vzťahy (Ohmov zákon, Jouleov zákon).