Elektromagnetické vlnyElektromagnetické vlny

Učebné ciele

Študent by mal vedieť napísať diferenciálnu rovnicu vlnenia pre vektory E a B a dokázať ju odvodiť z Maxwellových rovníc. Mal by dokázať vysvetliť súvislosť medzi rýchlosťou svetla a permitivitou a permabilitou vákua. Mal by vedieť opísať rovinnú elektromagnetickú vlnu a jej vlastnosti, najmä smery vektorov E a B v tejto vlne.Mal by vedieť vysvetliť význam Poyntingovho vektora, jeho fyzikálny rozmer a napísať vzorec ktorý ho vyjadruje.

Kľúčové slová

Elektromagnetické vlnenie, diferenciálna rovnica vlnenia, rýchlosť elektromagnetických vĺn, rovinná vlna, guľová vlna, polarizácia elektromagnetickej vlny, Poyntingov vektor.