Diferenciálna rovnica elektromagnetického vlnenia vo vákuuDiferenciálna rovnica elektromagnetického vlnenia vo vákuu

Možno ju skonštruovať na základe Maxwellových rovníc. Z tohto hľadiska najjednoduchší je prípad elektromagnetickej vlny vo vákuu. Preto budeme vychádzať z rovníc (11.2.4.2) až (11.2.4.5), odvodených v predchádzajúcom paragrafe:

div E = 0 , (11.2.4.2) 

div B = 0 , (11.2.4.3)

rot E = -(B/t) , (11.2.4.4)

rot B = eomo(E/t) . (11.2.4.5)

Rovnicu pre vektor E získame, keď najprv vykonáme rotáciu ľavej i pravej strany rovnice (11. 2.4.4) :

. (11.3.1.1)

Úpravou ľavej strany, s využitím vzorca na rozpis dvojnásobného vektorového súčinu dostaneme :

lebo div E = 0 . Pritom

(11.3.1.2)

Pravú stranu rovnice (11.3.1.1) upravíme tak, že najprv vymeníme poradie derivácií podľa priestorových premenných a časovej premennej, potom dosadíme za rot B výraz z Maxwellovej rovnice (11.2.4.5):

(11.3.1.3)

Upravené vzťahy (11.3.1.2) a (11.3.1.3) vrátime do rovnice (11.3.1.1) :

(11.3.1.4)

čím sme dostali parciálnu diferenciálnu rovnicu pre vektor E . Rovnakú rovnicu by sme dostali pre vektor B , keby sme postup zopakovali, ale začínali by sme s rovnicou (11.2.4.5).

Rovnica (11.3.1.4) sa svoju formou zhoduje s parciálnou diferenciálnou rovnicou vlnenia:

v ktorej u(x,y,z,t) je funkcia troch priestorových súradníc a času, predstavujúca výchylku vlnenia, a v je fázová rýchlosť vlnenia. Porovnaním týchto rovníc získame predovšetkým výsledok poukazujúci na to, že vektory E a B môžu predstavovať ekvivalent výchylky vlnenia. Navyše porovnaním členov na pravej strane získavame informáciu o rýchlosti šírenia týchto vĺn :

(11.3.1.5)

z čoho po dosadení hodnôt konštánt eo = 8,8542 .10-12 F/m a mo = 4p .10-7 H/m pre rýchlosť elektromagnetických vĺn dostaneme

v = 2,998 .108 m/s (11.3.1.6)

Táto rýchlosť sa zhoduje s rýchlosťou svetla, ktorá bola známa už v 17. storočí. Experimentálny dôkaz existencie elektromagnetických vĺn poskytol pokus zostavený H. R. Hertzom v roku 1886, ale teoretické práce, z ktorých vyplynula ich existencia, Maxwell publikoval 20 rokov skôr.


Príklad 11.3.1.1 Vyjadrite rozmery konštánt eo a mo pomocou rozmerov základných jednotiek SI a ukážte, že výraz (eomo)-1/2 má rozmer rýchlosti m/s !

Riešenie  Rozmer konštanty eo získame z Coulombovho zákona - f = (1/4peo)(q1 q2)/ r2 , odkiaľ [ eo ] = (A2 s2)( m-2)(s2)(kg-1 m-1) = A2 s2 kg-1 m-3 .

Rozmer konštanty mo získame zo vzorca vyjadrujúceho magnetickú silu pôsobiacu medzi dvomi rovnobežnými dlhými vodičmi f = (mo I1 I2 )/( 2pr) , odkiaľ [ mo ] = kg m s-2 A-2 . Súčin týchto rozmerov je [ eo ][ mo ] = s2 m-2 . Odmocnina z prevrátenej hodnoty tohto výrazu je rozmer rýchlosti m/s .

 

Kontrolné otázky

  1. Z ktorých Maxwellových rovníc možno odvodiť diferenciálnu rovnicu vlnenia pre vektor E ?
  2. Z ktorých Maxwellových rovníc možno odvodiť diferenciálnu rovnicu vlnenia pre vektor B ?
  3. Aký fyzikálny rozmer má súčin permitivity vákua s permeabilitou vákua ?
  4. Kto a kedy experimentálne dokázal existenciu elektromagnetických vĺn ?
  5. Aká je hodnota fázovej rýchlosti elektromagnetických vĺn vo vákuu ?