OptikaOptika

Učebné ciele

Študent by mal vedieť popísať podstatné vlastnosti svetla, poznať aproximácie používané v optike a prípadne použiť vedomosti na jednoduché simulácie v optike. Získané vedomosti by mali byť dostatočné na riešenie technických aplikácií.

Kľúčové slová

spektrum elektromagnetického žiarenia, vlnová rovnica, riešenie vlnovej rovnice, meranie rýchlosti svetla, geometrická optika, index lomu, Fermatov princíp, totálny odraz, interferencia – skladanie vĺn, interferencia na tenkej vrstve, lom svetla na rozhraní, Huygensov princíp, difrakcia, ohyb svetla na hranatom orvore, Fraunhoferove a Fresnelove priblíženie, dvojštrbinový experiment, zložené a komorové oko