Ohyb svetla na hranatom otvoreOhyb svetla na hranatom otvore

Pretože presný výpočet rozloženia intenzity svetla v narušenej vlnoploche je zložitý, v praxi používame približné metódy. Na obrázku vidíme model hranatého otvoru v nepriehľadnom materiáli. Podľa Huygensovho princípu každý bod plochy otvoru je zdrojom elementárnej guľovej vlny. Ak predpokladáme, že vzdialenosť medzi otvorom a plochou na ktorej meriame intenzitu svetla je omnoho väčšia ako priemer otvoru, môžeme lúče vyžarujúce z rozličných bodov otvoru považovať za rovnobežné.

V dôsledku rozdielnych dĺžok svetelných lúčov dochádza v okolí otvoru k interferencii medzi centrálnym lúčom a lúčmi vysielaných z okolitých bodov. Po integrovaní pozdĺž plochy otvoru (v prípade hranatého otvoru je to jednoduché) dostaneme pre závislosť intenzity od uhla vzťah:

(12.8.1.)

Rozloženie intenzity žiarenia v okolí hranatého otvoru je znázornené na obrázku, ako výsledok simulácie merania detektorom pohybujúcim sa v rovine kolmej na rovinu otvoru.