Balmerove sérieBalmerove série

Vlnové dĺžky, resp. vlnočty, prvých štyroch čiar Balmerovej série udáva tabuľka 13.2.2.1.

Tab. 13.2.2.1 Spektrálne čiary atómu vodíka vo viditeľnej oblasti spektra

farba

s

označenie

l [ nm ]

n [cm-1]

červená

3

Ha

656,28

15237

zelená

4

Hb

486,13

20570

modrá

5

Hg

434,05

23039

fialová

6

Hd

410,17

24379

Pre vlnočty čiar sérií platí Balmerov vzorec

,

kde s > n sú kladné čísla , pričom n určuje príslušnú sériu a nadobúda hodnoty

n = 1, 2, 3, ... ; s udáva čiary série a nadobúda hodnoty s = n+1, n+2, n+3, ... .

Všetky série majú podobnú štruktúru ako Balmerová séria. Začínajú riedko u väčších l a zhusťujú sa ku kratším l smerom k hraničnej čiare, tzv. hrane série, ktorá odpovedá s = . Série nesú mená svojich objaviteľov a udáva ich tabuľka 13.2.2.2.

Tab. 13.2.2.2 Spektrálne série atómu vodíka

Názov série

Rok objavu

n

s

Oblasť

Lymanova

1914

1

2, 3, ...

ultrafialová

Balmerova

1885

2

3, 4, ...

viditeľná

Paschenova

1909

3

4, 5, ...

infračervená

Brackettova

1922

4

5, 6, ...

infračervená

Pfundova

1924

5

6, 7, ...

infračervená

Humphreyova

1953

6

7, 8, ...

infračervená