Priemet spinového magnetického momentuPriemet spinového magnetického momentu

Podobne ako orbitálny moment je zviazaný s orbitálnym magnetickým momentom, je i spinový moment S zviazaný so spinovým magnetickým momentom ms elektrónu vzťahom

ms = (e/m) S.

Preto i v tomto prípade je z-ova zložka spinového magnetického momentu msz kvantovaná a nadobúda hodnoty podľa vzťahu

msz = -2ms mB = ±e ħ /2m,

kde mB nazývame Bohrov magneton a m je hmotnosť elektrónu.