Častica viazaná a častica voľnáČastica viazaná a častica voľná

Pre zjednodušenie budeme uvažovať jednorozmerný prípad a hľadať riešenie základnej pohybovej (13.4.2.10), t.j. budeme hľadať vlastné funkcie a vlastné hodnoty operátora energie častice pohybujúcej sa v smere osi x. Vieme, že Hamiltonov operátor je operátor celkovej energie a dostaneme ho z klasického výrazu pre celkovú energiu častice, ak v ňom vystupujúce veličiny nahradíme kvantovomechanickými operátormi.

V prípade, že sa častica pohybuje v smere osi x v oblasti kde na časticu pôsobiace sily môžeme popísať zmenou potenciálnej energie Ep(x), Hamiltonov operátor pre časticu pod vplyvom týchto síl je súčtom operátora kinetickej energie a operátora potenciálnej energie. Zaviedli sme ho v paragrafe 13.4.1 rovnicou (13.4.1.7). Pre kinetickú energiu častice, pohybujúcej sa v osi x, platí:

, (13.5.1.1)

a pre potenciálnu energiu častice pohybujúcej sa v osi x v prípade, že existuje rovnovážna stredná poloha a sila je úmerná výchylke z tejto polohy a smeruje do rovnovážnej polohy

. (13. 5.1.2)

Poznámka: Vzťah (13. 5.1.2) určuje potenciálnu energiu lineárneho harmonického oscilátora.

Celková energia častice bude

, (13. 5.1.3)

a odpovedajúci Hamiltonov operátor možno zapísať v tvare

. (13. 5.1.4)

Jednorozmerná časová Schrödingerova rovnica pre časticu s potenciálnou energiou Ep je určená rovnicou (13. 4.2.14)

.

Ak potenciálna energia nezávisí od času, môžeme vlnovú funkciu vyjadriť v tvare (13. 4.2.21)

(13. 5.1.5)

kde E je celková energia. ( Pozn. Odvodenie tvaru funkcie čitateľ nájde v paragrafe (13. 4.2))

Z tvaru vlnovej funkcie(13. 5.1.5) je zrejmé, že hustota pravdepodobnosti výskytu častice nezávisí od času. Po dosadení vlnovej funkcie (13. 5.1.5) do Schrödingerovej rovnice a jej úprave, dostávame nečasovú (stacionárnu)Schrödingerovu rovnicu (13.4.2.18)

.

Ak uvažujeme voľnú časticu, na ktorú nepôsobia žiadne sily, je potenciálna energia častice pohybujúcej sa v osi x nulová. Celková energia voľnej častice je určená len jej kinetickou energiou. Po tomto zvážení nečasová Schrödingerova rovnicu pre voľnú časticu tvar

. (13. 5.1.6)

Po dosadení rovnice (13. 5.1.1) za E k do rovnice (13. 5.1.6), s uvážením, že pre de Broglieho vlnovú dĺžku častice platí vzťah (13.3.2.1), pre výraz p/h dostaneme 1/l, kde l je de Broglieho vlnová dĺžka pohybujúcej sa voľnej častice. Ďalej vieme, že pre vlnové číslo platí vzťah k = 2p/l, definované rovnicou (13.3.2.1), takže rovnicu (13. 5.1.6) možno prepísať do tvaru

, (13. 5.1.7)

kde rovnica (13. 5.1.7) je taktiež nečasová Schrödingerova rovnicu pre voľnú časticu s

ktorá má všeobecné riešenie

, (13. 5.1.8)

kde A a B sú ľubovoľné konštanty. Dosadením získaných vlnových funkcií v tvare (13. 5.1.8) do rovnice (13. 5.1.5), nájdeme tvar časove závislej vlnovej funkcie pre voľnú časticu v tvare

. (13. 5.1.9)

Ak sa častica pohybuje len v smere kladnej osi x, konštanta B je rovná nule.

Poznámka: (13.5.1.7) je diferenciálna rovnica druhého rádu bez pravej strany, s riešením ktorej ste sa v základnom kurze matematiky už stretli. Pre ozrejmenie uvádzame uvádzame jej riešenie vo forme riešeného príkladu 13. 5.1.1.

 

Príklad 13.5.1.1 Častica sa voľne pohybuje v osi x. Riešením Schrödingerovej rovnice nájdite vlnovú funkciu pre takúto časticu!

Riešenie  Častica sa pohybuje voľne, to znamená, že Ep = 0 a riešime Schrödingerovu rovnicu

.

Riešime ju separáciou premenných a riešenie hľadáme v tvare

.

Po dosadení, vykonaní derivácií a vynásobení celej rovnice 1/jc dostávame

.

Pravá a ľavá strana tejto rovnice sú funkciami rôznych premenných x a t. Môžu sa rovnať len vtedy, ak obidve strany sa rovnajú tej istej konštante. Označme túto konštantu E. Ako uvidíme ďalej bude to celková, v tomto prípade práve kinetická energia častice.

Dostávame dve rovnice

.

Riešenie prvej rovnice nájdeme separáciou premenných a má tvar

.

Druhú rovnicu upravíme na tvar

,

a zavedieme substitúciu

.

Riešenie hľadáme v tvare j = Celt. Po vykonaní druhej derivácie a úprave dostávame charakteristickú rovnicu l2 + k2 = 0, z ktorej vyplývajú možné hodnoty l1,2 = ± ik. Vzhľadom na dve hodnoty l všeobecným riešením je funkcia

 .

 Celková vlnová funkcia voľnej častice pohybujúcej sa v osi x je súhlasná s rovnicou (13. 5.1.9)

.


Poznámka: V nasledujúcom príklade uvidíme, že prvý člen tejto funkcie odpovedá stavu s kladnou hodnotou hybnosti p, teda pohybu v kladnom smere osi x (doprava), druhý člen predstavuje pohyb v opačnom smere.

Na konštantu k neboli pri riešení Schrödingerovej rovnice kladené žiadne obmedzenia. Nie sú teda žiadne obmedzenia ani na energiu (okrem toho, že musí byť kladná). Energia voľnej častice teda nie je kvantovaná!

Ako bolo uvedené v úvode, vlnová funkcia obsahuje informáciu o pravdepodobnosti výskytu častice. Nech sa pohyb koná iba v kladnom smere osi x a konštanta B = 0. Pre hustotu pravdepodobnosti výskytu častice dostávame . Hustota pravdepodobnosti nezávisí od času, ani polohy. Je všade konštantná. Tento výsledok je v súlade s princípom neurčitosti.(Pozri príklad 13.4.4.1). Poznáme presnú hodnotu energie častice, teda presne poznáme aj jej hybnosť p. O polohe častice potom nemôžeme nič povedať, pretože Dx bude nekonečne veľké.

Príklad 13. 5.1.2 Vlnová funkcia častice má tvar . Zistite, či takáto funkcia je vlastnou funkciou operátora hybnosti a nájdite vlastnú hodnotu tohto operátora.

Riešenie  Ak pre operátor a vlnovú funkciu platí rovnica (13.4.1.2) Ây= Ky, potom daná funkciay je vlastnou funkciou a konštanta K vlastnou hodnotou daného operátora. Operátor

Po dosadení dostávame

Uvedená funkcia je vlastnou funkciou operátora hybnosti a vlastná hodnota je p.

 

Kontrolné otázky

  1. Ukážte, že vlnová funkcia určená rovnicou (13.5.1.8) je riešením nečasovej Schrödingerovej rovnici pre voľnú časticu.
  2. Napíšte riešenie nečasovej Schrödingerovej rovnici pre voľnú časticu určenú polohovým vektorom r. Zvážte, že vlnové číslo prejde na vlnový vektor.
  3. Určite hustotu pravdepodobnosti výskytu pre voľnú časticu.
  4. Aký je význam konštánt A a B v rovnici (13 5.1.8)?
  5. V ktorom prípade volíme konštantu B = 0? (Pozri poznámku v príklade (13.5.1.1).
  6. Napíšte komplexne združenú funkciu k vlnovej funkcii popisujúcej priestorovú i časovú závislosť voľnej častice.
  7. Vypočítajte hustotu pravdepodobnosti pre voľnú časticu určenú rovnicou (13.5.1.9).
  8. Je zadaná vlnová funkcia častice y(x, y, z). Vyjadrite pravdepodobnosť, že častica sa nachádza v okolí bodu (x, y, z), ktorého objem je Dt.
  9. Ako vyjadríme k určitej klasickej dynamickej veličine jej kvantovomechanický operátor? Uveďte príklady.