Sústava hmotných bodov a gravitačné poleSústava hmotných bodov a gravitačné pole

V kapitole o mechanike hmotného bodu sme zaviedli základné kinematické a dynamické veličiny potrebné k skúmaniu pohybu hmotnej častice, s cieľom sformulovať a riešiť jej  pohybovú  rovnicu pre konkrétny problém. Cieľom kapitoly je zaviesť mechanické veličiny popisujúce sústavu hmotných bodov, sformulovať a riešiť pohybovú rovnicu pre sústavu hmotných bodov. V prvej podkapitole definujeme základné kinematické  a dynamické veličiny, zhrnieme základné  pohybové rovnice týkajúce sa sústavy hmotných bodov. V druhej podkapitole podávame opis jednej zo  základných interakcií – gravitačnej interakcie.  Definujeme veličiny intenzita a potenciál gravitačného poľa vychádzajúc zo základnej rovnice, ktorou  je  Newtonov gravitačný zákon.

Potrebné vedomosti

K úspešnému zvládnutiu tejto kapitoly je nevyhnutné ovládať pojmy, veličiny a vzťahy z mechaniky hmotného bodu, ako je hybnosť, impulz, práca, výkon,  energia, tri Newtonove  zákony, prvá a druhá veta impulzová. Rovnako tieto znalosti požadujú zvládnutie vektorovej algebry. Žiadúca  je  schopnosť  formulácie úlohy do vektorovej rovnice  a jej riešenie. Jedná sa  o jednoduché rovnice a  separovateľné  diferenciálne rovnice prvého a druhého rádu.
 

3    SÚSTAVA HMOTNÝCH BODOV A GRAVITAČNÉ POLE 
       Doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, PhD., RNDr. Karol Kvetan, CSc.