Kinetická teória plynu a termodynamikaKinetická teória plynu a termodynamika

V tejto kapitole sa budeme zaoberať ideálnym plynom. Za určitých okolností môžeme aj reálny plyn považovať za ideálny. Reálne plyny pozostávajú z molekúl, sú však aj plyny pozostávajúce z atómov (napr. hélium) a voľné elektróny v kove tiež majú za určitých predpokladov vlastnosti ideálneho plynu (podľa klasickej elektrónovej teórie). My budeme z dôvodov všeobecnosti hovoriť o časticiach plynu. Častice ideálneho plynu si môžeme predstaviť ako dokonale pružné guľôčky zanedbateľných rozmerov. Pohybujú sa priamočiaro medzi dvomi zrážkami, smery pohybu sa menia pri zrážkach. Zrážky medzi časticami sú dokonale pružné, takisto sú pružné aj zrážky častíc so stenami nádoby. Medzi časticami niet vzájomného silového pôsobenia (t.j. niet medzi nimi ani príťažlivých ani odpudivých síl). Na opisovanie pohybu častíc ideálneho plynu používame zákony klasickej mechaniky.

Potrebné vedomosti

Na zvládnutie tejto podkapitoly je potrebné ovládať základy dynamiky hmotného bodu, a vedieť riešiť jednoduché integrály a diferenciálne rovnice.


7    KINETICKÁ TEÓRIA PLYNU A TERMODYNAMIKA
       Doc. Ing. Igor Štubňa, CSc., Mgr. Jozef Krajčovič, PhD.